ZÁPIS DO 1. TŘÍD ___________________________________________

Informace k organizaci a průběhu zápisu

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Na naší škole proběhne zápis do 1. tříd:

 • 25. dubna 2023 od 14:00 hod. do 17:00 hod.
 • 26. dubna 2023 od 14:00 hod. do 16:00 hod.

K zápisu do ZŠ mohou podat přihlášku také cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.

1.2 Místo zápisu:

Zápis se koná v přízemí hlavní budovy školy.

1.3 Potřebné dokumenty:

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání      soubor doc (word)      soubor PDF   
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • kopii rodného listu dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. po provedení kontroly bude skartován)
 • u pěstounů apod. doklad o svěření dítěte do péče
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno v jiné než naší škole

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky

 • žádost o odklad povinné školní docházky      soubor doc (word)      soubor PDF
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • kopii rodného listu dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. po provedení kontroly bude skartován)
 • kopie doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu povinné školní docházky (pokud již bylo vydáno)
 • kopie doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky (pokud již bylo vydáno)

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

1.4 Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce v době konání zápisu do 1. tříd. 

1.6 Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rodiče, kteří zvažují u svého dítěte odklad povinné školní docházky, si zajistí s předstihem vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Do PPP v Jičíně se mohou k posouzení školní zralosti objednat osobně, telefonicky, e-mailem či poštou.

PPP Jičín, 17. listopadu 861, 506 01  Jičín

telefon: 493 533 505, 733 544 134, e-mail: info@pppjicin.cz

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny 2 třídy, každá nejvýše s 26 žáky, tzn. celkem 52 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání žáků

 • dítě s odkladem a trvalým pobytem v Sobotce
 • dítě s trvalým pobytem v Sobotce
 • dítě s odkladem a trvalým pobytem ve spádové obci
 • dítě s trvalým pobytem ve spádové obci
 • dítě, které nepatří do spádové oblasti základní školy
 • dítě narozené po 1. 9. 2017

Při rovnosti pořadí rozhodne ředitelka školy na základě transparentního losování za přítomnosti zákonných zástupců.

4. Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu předá nebo vyplní zákonný zástupce dítěte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně i žádost o odklad povinné školní docházky.

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, jehož prostřednictvím budou zákonní zástupci informováni o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání do 30 dnů, tj. 25. května 2023. Tyto informace budou zveřejněny na webových stránkách školy (www.zssobotka.cz) a ve vývěsce před hlavním vchodem do základní školy.

5. Popis motivační části zápisu

Se souhlasem zákonného zástupce proběhne rozhovor s uchazečem, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy. Doba motivační části zápisu je 20 - 30 min. Zákonní zástupci se mohou osobně účastnit motivační části zápisu do 1. tříd.

6. Ostatní informace

Podle § 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání budou zákonní zástupci prokazatelným způsobem informováni, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji (podepsáním "Desatera pro rodiče"). Desatero pro rodiče si můžete přečíst po rozkliknutí následujícího odkazu:

Desatero pro rodiče

7. Způsoby předání rozhodnutí

 • rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se nezasílá, bude předáno na informativní schůzce rodičů budoucích prvňáčků
 • rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání bude doručeno doporučeně poštou
 • rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 25. května 2023 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy.

O přijetí či nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií. Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3, mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí. To bude možné v pondělí 22. května 2023 v době od 7:00 do 13:30 hod. v kanceláři hospodáře školy.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy