ZÁPIS DO 1. TŘÍD ___________________________________________

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Mgr. Jana Knapová

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
 • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.  

Termín zápisu / Дата та час запису:   15. 6. 2022, 14:00 - 16:00

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ, Sobotka, okres Jičín, Jičínská 136, Sobotka

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 5

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

заяву про зарахування дитини до початкової школи

 b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

документ, що дає право представляти дитину.

4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 V /м. Sobotce dne/дата 1. 6. 2022

Mgr. Jana Knapová

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče,

ve školní vývěsce před budovou školy jsme zveřejnili seznam žáků (registrační čísla), kteří byli přijati k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023. Přijati byli všichni žáci, kteří si prostřednictvím zákonných zástupců požádali o přijetí k základnímu vzdělávání.

Rozhodnutí o přijetí k ZV - přehled

Všem žádostem o odklad povinné školní docházky bylo vyhověno.

Ve středu 15. června 2022 se od 16:00 hod. uskuteční informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Účast na této schůzce je nutná.

vedení školy

POHÁDKOVÝ ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

IMG_7420.JPG  IMG_7417.JPG

Jeníček, Mařenka i usměvavá ježibaba přivítali 26. a 27. dubna 2022 v naší škole budoucí prvňáčky s jejich rodiči. Škola se tak trochu proměnila v perníkovou chaloupku a všichni statečně loupali perníček a plnili vlastně svoje první školní úkoly. Jenom si místo jedniček odnesli domů malé pohádkové dárečky a pamětní list z tohoto slavnostního dne. Do školy se v září po prázdninách chystá 49 kluků a holčiček, 4 děti mají odklad. 

IMG_7445.JPG   IMG_7413.JPG

Přejeme jim, aby se všichni do školy těšili, poznali u nás nové kamarády a domů si nosili jenom samé jedničky.

FOTOGALERIE

                                                                                     Miroslava Drbohlavová

Informace k organizaci a průběhu zápisu

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Na naší škole proběhne zápis do 1. tříd:

 • 26. dubna 2022 od 14:00 hod. do 17:00 hod.
 • 27. dubna 2022 od 14:00 hod. do 16:00 hod.

K zápisu do ZŠ  v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu středa 15. června 2022 od 14:00 do 16:00 hod.

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації 15. 6. 2022 (14:00 - 16:00).

Dlja zarachuvannja do ZNZ u period z 1 po 30 kvitnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterpity perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. 1 st. a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin rejestraciji 15. 6. 2022 (14:00 - 16:00).

1.2 Místo zápisu:

Zápis se koná v přízemí hlavní budovy školy.

1.3 Potřebné dokumenty:

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání      soubor doc (word)      soubor PDF
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • kopii rodného listu dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. po provedení kontroly bude skartován)
 • u pěstounů apod. doklad o svěření dítěte do péče
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno v jiné než naší škole

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání      soubor doc (word)      soubor PDF                        (to pouze v případě, že zákonný zástupce nemá v době zápisu všechna potřební potvrzení pro odklad povinné školní docházky)
 • žádost o odklad povinné školní docházky      soubor doc (word)      soubor PDF
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • kopii rodného listu dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. po provedení kontroly bude skartován)
 • kopie doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu povinné školní docházky (pokud již bylo vydáno)
 • kopie doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky (pokud již bylo vydáno)

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

1.4 Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2022, tzn. děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce v době konání zápisu do 1. tříd. 

1.6 Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rodiče, kteří zvažují u svého dítěte odklad povinné školní docházky, si zajistí s předstihem vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Do PPP v Jičíně se mohou k posouzení školní zralosti objednat osobně, telefonicky, e-mailem či poštou.

PPP Jičín, 17. listopadu 861, 506 01  Jičín

telefon: 493 533 505, 733 544 134, e-mail: info@pppjicin.cz

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny 2 třídy, každá nejvýše s 26 žáky, tzn. celkem 52 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání žáků

 • dítě s odkladem a trvalým pobytem v Sobotce
 • dítě s trvalým pobytem v Sobotce
 • dítě s odkladem a trvalým pobytem ve spádové obci
 • dítě s trvalým pobytem ve spádové obci
 • dítě, které nepatří do spádové oblasti základní školy
 • dítě narozené po 1. 9. 2016

Při rovnosti pořadí rozhodne ředitelka školy na základě transparentního losování za přítomnosti zákonných zástupců.

4. Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu předá nebo vyplní zákonný zástupce dítěte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně i žádost o odklad povinné školní docházky.

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, jehož prostřednictvím budou zákonní zástupci informováni o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání do 30 dnů, tj. 26. května 2022. Tyto informace budou zveřejněny na webových stránkách školy (www.zssobotka.cz) a ve vývěsce před hlavním vchodem do základní školy.

5. Popis motivační části zápisu

Se souhlasem zákonného zástupce proběhne rozhovor s uchazečem, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy. Doba motivační části zápisu je 20 - 30 min. Zákonní zástupci se mohou osobně účastnit motivační části zápisu do 1. tříd.

6. Ostatní informace

Podle § 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání budou zákonní zástupci prokazatelným způsobem informováni, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji (podepsáním "Desatera pro rodiče"). Desatero pro rodiče si můžete přečíst po rozkliknutí následujícího odkazu:

Desatero pro rodiče

7. Způsoby předání rozhodnutí

 • rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se nezasílá, bude předáno na informativní schůzce rodičů budoucích prvňáčků
 • rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání bude doručeno doporučeně poštou
 • rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 26. května 2022 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy.

O přijetí či nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií. Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3, mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí. To bude možné v pondělí 23. května 2022 v době od 7:00 do 13:30 hod. v kanceláři hospodáře školy.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

 


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy