ZÁPIS DO 1. TŘÍD ___________________________________________

ROZDĚLENÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ DO TŘÍD

Seznam žáků třídy 1. A

Seznam žáků třídy 1. B

PŘEHLED PŘIJATÝCH ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Vážení rodiče,

pod následujícím odkazem najdete přehled žáků, kteří byli přijati k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

ROZHODNUTÍ

v úterý 29. května 2018 se uskuteční INFORMATIVNÍ SCHŮZKA rodičů budoucích prvňáčků od 16:00 hod. ve třídě 2. A (místnost č. 4 v přízemí historické budovy školy). Součástí schůzky bude také zápis do školní družiny.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Ve dnech 10. -11. dubna 2018 proběhl zápis do 1. tříd.

Vedení školy, učitelé 1. stupně a děti vyšších ročníků se snažili předškolákům i jejich rodičům první vstup do základní školy co nejvíce zpříjemnit.

  

Zápis byl pečlivě připraven a rozdělen na část formální, ve které mohli rodiče předložit a zároveň vyplnit potřebné dokumenty, a část motivační, kde zkušení učitelé vedli s předškolákem neformální rozhovor či herní aktivity zacílené na jeho jazykové, matematické a sociální dovednosti.

Tradičně byl zápis motivován pohádkou. Tou letošní bylo Povídání o pejskovi a kočičce Josefa Čapka. Děti si pohádku vybavily spíše v jejím animovaném zpracování, nicméně se mnohé těší na čtení, a tak budou mít brzy příležitost si tento pohádkový příběh přečíst samy. Vedle čtení děti osvědčily i chuť počítat, vypravovat či zpívat a většina se do školy už velmi těší.

Pro přítomné děti, jejich rodiče a doprovod bylo nachystáno i drobné občerstvení a možnost prohlédnout si prostory školy.

Budoucí prvňáčci se se svými spolužáky sejdou ve dvou prvních třídách.

FOTOGALERIE

Mgr. Vladimíra Buchalová

Informace k organizaci a průběhu zápisu

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Na naší škole proběhne zápis do 1. tříd:

  • 10. dubna 2018 od 14:00 hod. do 17:00 hod.
  • 11. dubna 2018 od 14:00 hod. do 16:00 hod.

1.2 Místo zápisu:

Zápis se koná v přízemí hlavní budovy školy.

1.3 Potřebné dokumenty:

S Sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.); rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

1.4 Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2018, tzn. děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roce povolen odklad školní docházky o jeden rok.

1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce v době konání zápisu do 1. tříd. 

1.6 Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rodiče, kteří zvažují u svého dítěte odklad povinné školní docházky, si zajistí s předstihem vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Do PPP v Jičíně se mohou k posouzení školní zralosti objednat osobně, telefonicky, e-mailem či poštou. Žádost je nejlepší podat v měsících leden - únor.

PPP Jičín, Fortna 39, 506 01  Jičín

telefon: 493 533 505, 493 533 395, e-mail: info@pppjicin.cz

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny 2 třídy, každá nejvýše s 30 žáky, tzn. celkem 60 žáků

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání žáků

  • dítě s odkladem a trvalým pobytem v Sobotce
  • dítě s trvalým pobytem v Sobotce
  • dítě s odkladem a trvalým pobytem ve spádové obci
  • dítě s trvalým pobytem ve spádové obci
  • dítě, které nepatří do spádové oblasti základní školy
  • dítě narozené po 1. 9. 2012

Při rovnosti pořadí rozhodne ředitelka školy na základě transparentního losování za přítomnosti zákonných zástupců.

4. Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu vyplní zákonný zástupce dítěte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky

5. Popis motivační části zápisu

Se souhlasem zákonného zástupce proběhne rozhovor s uchazečem, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy. Doba motivační části zápisu je 20 - 30 min. Zákonní zástupci se mohou osobně účastnit motivační části zápisu do 1. tříd.

6. Ostatní informace

Podle § 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání budou zákonní zástupci prokazatelným způsobem informováni, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji (podepsáním "Desatera pro rodiče").

Rodičům bude při zápisu také sdělen termín, kdy se budou moci seznámit s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy