INFORMACE PRO RODIČE ___________________________________________

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVNÁČKŮ

Milí rodiče,

Fráňa školák - barvený.jpgposíláme vám několik informací ohledně prvního školního týdne. Více podrobností se dozvíte na informativní schůzce, která proběhne první týden v září (datum si upřesníme první den školy).

Uvidíme se v úterý 1. září 2020 v prvních třídách. Společné setkání dětí a rodičů bude trvat v čase od 8 do 9 hodin. Školáčci si už mohou vzít aktovku. Budou si odnášet některé pomůcky.

Děti si na školní režim budou zvykat postupně. Druhý den je čekají dvě vyučovací hodiny, třetí den tři hodiny a poslední den v pátek již čtyři hodiny, končit budou tedy v 11:30 hod.

Od 2. září 2020 začne fungovat školní družina a školní jídelna.

Zápis do školní družiny proběhne ve dnech  26. a 27. 8. 2020 v čase od 15 do 17 hodin v místnosti školní družiny.

Školní jídelnu si můžete zařídit již během měsíce srpna (děti dostanou čip).

Veškeré informace včetně kontaktů na třídní učitelky naleznete na webových stránkách školy: www.zssobotka.cz

V následujících odkazech najdete seznamy s rozdělením dětí do obou prvních tříd a seznam pomůcek, které budou prvňáčci potřebovat.

Děkujeme vám za spolupráci a těšíme se na setkání.

Kateřina Jirásková (1. A) a Romana Rejzková (1. B)

PŘÍMĚSTSKÝ CYKLOTÁBOR SOBOTKA

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE DRUHÉM POLOLETÍ 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

Školská rada na své schůzi dne 2. 6. 2020 schválila dokument „Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019-2020“.

Prosíme Vás, abyste se s tímto dokumentem seznámili. Dokument je k dispozici pod následujícím odkazem:

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Ing. Marcela Pipková, zástupkyně ředitelky

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vážení rodiče,

řada z Vás se nás v posledních dnech dotazuje, zda bude ve dnech 29. - 30. června 2020 ŘEDITELSKÉ VOLNO. Důvodem je fakt, že řada dětských táborů začíná už v pondělí 29. června 2020. Na základě této skutečnosti jsem proto rozhodla po projednání se zřizovatelem vyhlásit na 29. a 30. června 2020 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy

INFORMACE K ZNOVUOTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách schválila vláda na svém jednání 25. května 2020 možnost přítomnosti žáků 2. stupně ve škole od 8. června 2020 za účelem konání konzultací či třídnických hodin.

Podmínky výuky:

Při prvním vstupu do školy předloží žák u vchodu vedení školy podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Formulář je k dispozici pod následujícím odkazem, neposílejte ho elektronicky, je nutné ho odevzdat v tištěné podobě s podpisem zákonného zástupce a s aktuálním datem

Formulář čestného prohlášení ke stažení

Hygienické podmínky výuky:

 • ve společných prostorách školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
  • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
  • dodržení odstupu 2 m
 • žákům je zakázáno se shromažďovat ve větších skupinách před budovou školy a i ve společných prostorách uvnitř budovy
 • vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • po vstupu do školy je žák povinen si dezinfikovat ruce
 • po přezutí a převlečení v šatně se žák ihned přesune do třídy, kde si opět umyje a vydezinfikuje ruce
 • v průběhu pobytu ve třídě rozhodne vyučující o nošení roušky
 • při jejím sejmutí je žák povinen ji uložit do sáčku
 • v každé třídě se bude minimálně jednou za hodinu větrat po dobu 5 minut
 • pohyb ve škole bude velmi omezený, na WC budou chodit po jednom a nebude umožněn pobyt v tělocvičně a na venkovním hřišti
 • omezeně budou moci navštěvovat prostor areálu školní zahrady v doprovodu přiděleného pedagoga
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy

INFORMACE K ZNOVUOTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

V souladu s usnesením vlády ze dne 30. dubna 2020 je od 25. května 2020 umožněno žákům 1. stupně vrátit se do školních lavic. Návrat je dobrovolný, výuka bude probíhat každodenně, ale nebude se jednat o klasické vyučování. Žáci budou plnit pod pedagogický dohledem úkoly, které jsou zadávány domů. Veškeré podmínky výuky vycházejí z manuálu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.

Rozdělení žáků do skupin:

Provozní podmínky výuky:

 • složení skupin je neměnné po celou dobu (skupiny se nebudou potkávat)
 • ranní školní družina nebude fungovat
 • dopolední výuka a případně i odpolední zájmové vzdělávání bude probíhat ve stejné místnosti z hygienických důvodů
 • žák bude sedět v lavici samostatně s rozestupy mezi lavicemi 1,5 – 2 m
 • dopolední vzdělávání bude korespondovat s úkoly distančního vzdělávání, ale i to bude nadále pokračovat pro žáky, kteří nemohou z rizikových hledisek školu navštěvovat
 • v 1. – 3. ročníku bude probíhat dopolední výuka od 8:00 do 10:45 hod., poté bude probíhat distanční výuka pro žáky, kteří zůstanou doma
 • ve 4. – 5. ročníku bude probíhat dopolední výuka od 8:00 do 11:40 hod., poté bude probíhat distanční výuka pro žáky, kteří zůstanou doma
 • po skončení dopolední výuky bude navazovat zájmová činnost pro žáky  1. - 3. ročníku, kterou budou zajišťovat vychovatelky a asistentky pedagoga
 • zájmová činnost bude probíhat do 16:00 hod.
 • stravování ve školní jídelně bude z provozních a hygienických důvodů umožněno jen žákům, kteří budou navštěvovat i odpolední zájmovou činnost, ostatní žáci si budou s sebou nosit svačinu
 • při prvním vstupu do školy předloží žák u vchodu vedení školy podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR
 • formulář je k dispozici pod následujícím odkazem, neposílejte ho elektronicky, je nutné ho odevzdat v tištěné podobě s podpisem zákonného zástupce a s aktuálním datem

Formulář čestného prohlášení ke stažení

Hygienické podmínky výuky:

 • při cestě do školy, ze školy a ve společných prostorách školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
  • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
  • dodržení odstupu 2 m
 • žákům je zakázáno se shromažďovat ve větších skupinách před budovou školy a i ve společných prostorách uvnitř budovy
 • vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • každé skupině je přidělen vchod pro vstup do školy a prosíme rodiče a děti, aby toto hygienické opatření dodržovali (viz rozdělení dětí do skupin)
 • škola bude otevřena pro příchod žáků od 7:30 do 8:00 hod.
 • po vstupu do školy je žák povinen si dezinfikovat ruce
 • přezutí, převlečení v šatně a odchod do třídy bude řídit přidělený pedagog
 • po přesunutí do určené třídy si žák opět umyje a vydezinfikuje ruce
 • každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na ukládání roušek
 • žáci, kteří budou navštěvovat i odpolední zájmovou činnost, budou mít s sebou minimálně 3 roušky
 • v průběhu pobytu ve třídě rozhodne vyučující o nošení roušky
 • při jejím sejmutí je žák povinen ji uložit do sáčku
 • po skončení každého vzdělávacího bloku si žák vydezinfikuje nebo umyje ruce ve své třídě
 • v každé třídě se bude minimálně jednou za hodinu větrat po dobu 5 minut
 • pohyb ve škole bude velmi omezený, na WC budou chodit po jednom a nebude umožněn pobyt v tělocvičně a na venkovním hřišti
 • omezeně budou moci navštěvovat prostor areálu školní zahrady v doprovodu přiděleného pedagoga
 • žáci, kteří po skončení dopolední výuky nebudou odcházet sami, budou předáni svým rodičům přiděleným pedagogem
 • rodiče, kteří budou vyzvedávat své děti z odpolední zájmové činnosti, budou telefonicky kontaktovat přiděleného pedagoga (viz rozdělení dětí do skupin) a děti si vyzvednou u hlavního vchodu školy (u zvonků)
 • zákonní zástupci jsou povinni přihlášené děti omlouvat z výuky v případě jejich nepřítomnosti přidělenému pedagogovi do tří dnů a jsou povinni informovat, zda bude žák do skupiny nadále docházet
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy

INFORMACE PRO UCHAZEČE A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Vzhledem k tomu, že střední školy v Královéhradeckém kraji budou zveřejňovat výsledky přijímacího řízení do oborů, v nichž se nekoná přijímací zkouška, již 22. 4. 2020, upozorňujeme Vás na následující skutečnosti:

1) Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 8 kalendářní + 5 pracovních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky!

2) Pokud má uchazeč podanou přihlášku jak do oboru, kde se koná (jednotná případně školní) přijímací zkouška, tak do oboru, kde se přijímací zkouška nekoná, v případě přijetí do oboru bez přijímací zkoušky, odevzdá zápisový lístek až poté, co bude znát výsledky přijímacího řízení i u oboru s přijímací zkouškou. Pokud by zápisový lístek odevzdal dříve a následně byl přijat do oboru s přijímací zkouškou, už by nemohl vzít zápisový lístek zpět.

 


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy