VĚDA NÁS BAVÍ ___________________________________________

PROSINEC - LEDEN

V tomto období byla témata našich setkání opět velmi zajímavá. S tím souvisela náročnost sestavení demonstračních modelů, pomocí kterých jsme si mohli společně vysvětlit mnohé zákonitosti. Prvním byl model katapultu na objasnění vzájemné přeměny energie polohové na pohybovou a naopak. Při sestavení tohoto modelu byla potřebná pořádná dávka šikovnosti. Všichni malí badatelé si zaslouží pochvalu, neboť všem skupinám tento model fungoval.

   

Druhý model nám umožnil sledovat fáze Měsíce. Děti pozorováním samy určily, kdy lze vidět úplněk a kdy nov. Své poznatky využily k vytvoření otočného kolečka. Otáčením sledovaly „dorůstání“ a „couvání“ Měsíce.

Třetím modelem byl Archimédův šroub. Tentokrát si vyzkoušely, jak tento jednoduchý stroj pocházející ze 3. století př. n. l. funguje. Dokázaly, že pomocí šroubu lze přepravovat kapalinu do vyšších poloh. Následně správně určily princip fungování jednoduchých strojů.

Cílem našeho posledního bádání v 1. pololetí bylo určit kyselost mléka a jogurtu. Zjistit, co kyselost způsobuje, a tak se zároveň seznámit se složením mléčných výrobků.

Závěrečná 14. lekce proběhla zábavnou formou. Děti si prostřednictvím soutěže Riskuj připomněly všechny probádané okruhy. Na konci této lekce obdržely osvědčení za absolvování vědeckého kroužku v oborech chemie, fyzika nebo biologie.

Kroužky budou pokračovat i ve 2. pololetí, ve kterém nás budou čekat další zajímavosti z těchto vědních oborů. Těšíme se na další společné bádání.

„AŤ NÁS VĚDA BAVÍ“

Ing. Marcela Pipková a Mgr. Jana Zumrová

LISTOPAD

V listopadu každý týden ve středu a ve čtvrtek úspěšně proběhly další badatelské kroužky, na kterých děti objevily nové zákonitosti přírody.

Na prvním listopadovém setkání jsme se věnovali jednomu ze základních lidských smyslů, a to hmatu. Vyzkoušeli jsme si, co všechno lze hmatem vnímat a jak mohou slepí lidé číst.

Další téma nás vyneslo vzhůru ke hvězdám a odtud jsme se zaměřili na naši planetu Zemi, její tvar a obíhající družice. Děti si vyrobily model Země a jejích družic. Na závěr si vytvořily ještě model rotačního elipsoidu, pomocí kterého jsme dokázali zploštění Země na pólech.

Třetí kroužek byl zaměřen na nejmenší stavební jednotku hmoty. Opět jsme tvořili model, tentokrát atomu. Při sestavování jsme objevovali jednotlivé částice, které se v atomu nacházejí.

        

Na čtvrtém kroužku jsme zkoumali zvuk. Děti jednoduchými pokusy zjistily, že zvuk vzniká kmitáním, od zdroje se volně šíří všemi směry a zvukové vlny se také mohou odrážet nebo zesilovat.

Ing. Marcela Pipková

ŘÍJEN

Tento školní rok jsme se přidali ke školám, které podporují malé badatele v objevování přírodních zákonitostí.

Od října 2018 pravidelně pořádáme dva badatelské kroužky týdně (středa: M. Pipková, čtvrtek: J. Zumrová). Zde zábavnou formou seznamujeme děti s fyzikálními zákony, se stavbou těla nebo se základními chemickými metodami.

Na prvním kroužku jsme si smícháním škrobu s vodou vyrobili nenewtonovskou kapalinu a zkoumali jsme její vlastnosti. Pak jsme tyto zjištěné poznatky porovnávali s vlastnostmi vody.

Naše druhé setkání bylo ve znamení barev. Děti se seznámily s metodou rozdělování složek směsí, která se nazývá chromatografie. Pomocí této metody pozorovaly rozdělení fixů na jednotlivé složky. Na závěr jsme pracovali s Goethovým barevným kruhem, ze kterého lze vyčíst míchání barev.

Třetí lekce byla zaměřená na skladbu buňky. Děti si vytvořily modely rostlinné a živočišné buňky a pak jsme si na nich vysvětlili jejich rozdílné složení.

Na čtvrtém kroužku se děti seznámily s tím, jak pracují lidské plíce. K bádání si postavily model plic, pomocí kterého demonstrovaly nádech a výdech. Experimentem pak zjišťovaly vitální kapacitu plic.  Na závěr si měřením pulsu (před a po cvičení) ověřovaly, že při zátěži dýcháme rychleji.

   

Poslední říjnový kroužek zacílil na fyziku. Jednoduchými pokusy jsme hledali těžiště těles. K objevování těžiště neboli hmotného středu jsme si sestavili několik modelů. První stabilní soustavu jsme vyrobili ze špejlí a korků a druhou pomocí vidliček. Pro děti bylo neuvěřitelné, že sestavené soustavy při nalezení těžiště nespadly a zůstaly stát, přestože působily velmi nestabilně.

Na každém kroužku jsme objevili nějaké zázraky přírody a těšíme se na další, které budou určitě neméně zajímavé. A proto: „AŤ  NÁS  VĚDA  BAVÍ!“

Ing. Marcela Pipková


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy