ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ____________________________________________

V souladu s vyhláškou 606/2020 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných vzniklo na naší škole k 1. září 2016 školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP), které poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Školní poradenské pracoviště se nachází ve druhém patře historické budovy - místnost číslo 25.     

Personální obsazení ŠPP:

 • výchovná poradkyně - Mgr. Pavla Kozáková (5. - 9. ročník)
 • výchovný poradce - Mgr. Daniel Krejčík (1. - 4. ročník)
 • speciální pedagožka Mgr. Kateřina Jirásková
 • speciální pedagog Mgr. Miloslav Najman
 • metodik prevence Mgr. Daniel Krejčík
 • ředitelka školy Mgr. Jana Knapová

Konzultační hodiny:

 • výchovná poradkyně - Mgr. Pavla Kozáková
  • středa 08:45 - 09:30
  • pátek 08:45 - 09:30
 • výchovný poradce - Mgr. Daniel Krejčík
  • čtvrtek 07:00 - 07:45

Dále dle potřeby po dohodě s jednotlivými pracovníky ŠPP.

Kontakty:

Cíle ŠPP:

 • prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • realizace preventivních programů na škole
 • zajištění kvalitní služby kariérového poradenství pro žáky
 • příprava podmínek integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním a žáků nadaných
 • vybudování příznivého sociálního klima na škole i v jednotlivých třídách
 • zajištění včasné intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů.
 • zlepšení komunikace mezi školou a rodiči
 • koordinování služeb ŠPP s dalšími poradenskými institucemi
 • poskytování metodické podpory jednotlivým pedagogům

Činnosti výchovného poradce

I. PORADENSKÉ

a) kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, zejména:

 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými
 • činnostmi zaměřenými na volbu povolání
 • základní skupinová šetření k volbě povolání (v předmětu Člověk a svět práce v 9. ročníku)
 • individuální poradenství této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy

b) vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, příprava návrhů na další péči o tyto žáky

c) zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné)

II. METODICKÉ A INFORMAČNÍ ČINNOSTI

a) zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky

b) metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v oblasti integrace, tvorby plánů pedagogického rozvoje a individuálních vzdělávacích plánů; pomoc při práci s nadanými žáky atd.

c) shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů      

Činnosti speciálního pedagoga

I. DEPISTÁŽNÍ ČINNOSTI A SLEDOVÁNÍ

a) vyhledávání a sledování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

b) účast na zápisu budoucích prvňáčků

c) spolupráce s mateřskou školou

d) spolupráce s třídním učitelem, učiteli, výchovným poradcem, vedením školy

II. INTERVENČNÍ ČINNOSTI

a) speciálně pedagogické vzdělávací a reedukační činnosti se skupinou žáků mimo výuku

b) speciálně pedagogické vzdělávací a reedukační činnosti v rámci disponibilní hodiny českého jazyka

c) konzultační hodiny pro pedagogy a pedagogické asistenty

d) konzultační hodiny pro rodiče žáků

III. METODICKÉ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

a) spolupráce se školským poradenským zařízením (PPP, SPC)

b) vedení kartotéky žáků s SPU na prvním stupni

c) registrace žáků prvního stupně se zdravotním znevýhodněním

d) metodická pomoc pedagogům při stanovení, vypracování a vyhodnocení PLPP

e) metodická pomoc pedagogům při stanovení, vypracování a vyhodnocení IVP

f) pomoc při realizaci doporučení a opatření vyplývajících ze zpráv odborného vyšetření

Činnosti metodika prevence

I. METODICKÉ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

a) koordinace tvorby, realizace a evaluace minimálního preventivního programu školy

b) koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, rasismu a xenofobie, kriminálního chování a dalších projevů rizikového chování

c) koordinace spolupráce školy s orgány státní správy, s metodikem prevence v poradně a dalšími odbornými pracovišti v oblasti prevence rizikového chování

d) kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště v případě akutního výskytu rizikového chování, účast na intervenci a následné péči

e) koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování

f) vedení písemných záznamů v rámci prevence, navržená a realizovaná opatření

II. INFORMAČNÍ ČINNOSTI

a) zajišťování programů a projektů k problematice rizikového chování

b) předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy

c) vedení dokumentace o realizovaných programech školy pro potřeby zpracování analýz a statistik

III. PORADENSKÉ ČINNOSTI

a) spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování

b) účast na sledování úrovně rizikových faktorů

c) poskytování poradenských a preventivních služeb žákům a jejich zákonným zástupcům 


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy