ZÁPIS DO 1. TŘÍD ___________________________________________

ZMĚNA ORGANIZACE ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD!!!

Informace k organizaci a průběhu zápisu

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti rodičů a dětí.

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Na naší škole proběhne zápis do 1. tříd:

  • 1. dubna 2020 – 24. dubna 2020

1.2 Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu povinné školní docházky:

Podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad povinné školní docházky můžete jedním z následujících způsobů:

a)    do datové schránky školy (ID datové schránky: a78msjr),

b)    e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: skola@zssobotka.cz (nelze poslat prostý e-mail),

c)    poštou (na obálce musí být nejzazším datem podání datum: 24. 4. 2020),

d)    osobní podání v úřední dny a hodiny: (tuto variantu prosím volte jen v krajním případě)

·         PONDĚLÍ       8:00 – 11:00

·         STŘEDA         8:00 – 11:00

Formuláře žádostí k vyplnění najdete pod následujícími odkazy:

Žádost o přijetí:              soubor doc (word)      soubor PDF

Žádost o odklad:                  soubor doc (word)      soubor PDF

Vyplněnou žádost vytiskněte, podepište a zašlete jedním z výše uvedených způsobů do 24. dubna 2020. Na Vámi uvedený e-mail (případně telefon) Vám bude zasláno registrační číslo žádosti. Proto je nezbytné, abyste alespoň jeden z těchto kontaktů do žádosti uvedli. Díky registračnímu číslu se totiž dozvíte, zda bylo Vaše dítě k základnímu vzdělávání v naší škole přijato či nikoli. Registrační číslo bude přiděleno jen žákům, kteří žádají o přijetí k základnímu vzdělávání. U žádostí o odklad se registrační číslo nepřiděluje.

1.3 Potřebné dokumenty:

K ověření náležitostí požadovaných správním řádem prosím pošlete spolu s žádostí i prostou kopii rodného listu dítěte. Kopie rodných listů budou po ukončení správního řízení skartovány. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila spolu s žádostí i kopii rozhodnutí opravňující dítě zastupovat.

1.4 Plnění povinnosti školní docházky

Zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se účastní děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce v době konání zápisu do 1. tříd. 

1.6 Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rodiče, kteří zvažují u svého dítěte odklad povinné školní docházky, si zajistí s předstihem vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Do PPP v Jičíně se mohou k posouzení školní zralosti objednat osobně, telefonicky, e-mailem či poštou.

PPP Jičín, Fortna 39, 506 01  Jičín

telefon: 493 533 505, 493 533 395, e-mail: info@pppjicin.cz

Rodiče, kteří žádají o odklad dítěte, přiloží k formuláři žádosti také oba doporučující dokumenty. Pokud jim nebyly dosud vystaveny, dodají je později a do školy doručí pouze žádost o odklad povinné školní docházky. Potřebné dokumenty však musí být doručeny nejpozději do začátku školního roku 2020/2021.

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny 2 třídy, každá nejvýše s 26 žáky, tzn. celkem 52 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebude rozhodnutí o přijetí automaticky zasíláno poštou, ale bude oznámeno následujícím způsobem:

  • zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí ve vývěsce před hlavním vchodem do základní školy
  • na webových stránkách školy na záložce „Zápis do 1. tříd“ 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pátek 15. května 2020.

3. Kritéria pro přijímání žáků

  • dítě s odkladem a trvalým pobytem v Sobotce
  • dítě s trvalým pobytem v Sobotce
  • dítě s odkladem a trvalým pobytem ve spádové obci
  • dítě s trvalým pobytem ve spádové obci
  • dítě, které nepatří do spádové oblasti základní školy
  • dítě narozené po 1. 9. 2014

Při rovnosti pořadí rozhodne ředitelka školy na základě transparentního losování za přítomnosti zákonných zástupců.

6. Ostatní informace

Podle § 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání budou zákonní zástupci prokazatelným způsobem informováni, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji (podepsáním "Desatera pro rodiče"). Desatero pro rodiče si můžete přečíst po rozkliknutí následujícího odkazu:

Desatero pro rodiče

Po skončení mimořádného opatření, č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, proběhne setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem apod. Rodiče dětí budou o termínu schůzky informováni prostřednictvím kontaktního e-mailu (telefonu).

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude možné v  pondělí 11. května 2020 v době od 8:00 do 11:00 hod. v kanceláři hospodáře školy.

Mgr. Jana Knapová, ředitelka školy


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy