UČÍME SE SPOLEČNĚ

___________________________________________

Ve druhé polovině loňského školního roku jsme soustředili naši pozornost na chystané změny ve vzdělávacím procesu, které vstoupily v platnost dne 1. září 2016 Vyhláškou č. 27 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. V rámci těchto změn vyhlásilo MŠMT výzvu číslo 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tato výzva umožňuje poskytnout žadatelům finanční prostředky na personální podporu a aktivity spojené se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Během letních prázdnin jsme proto sestavili žádost o podporu s názvem „Učíme se společně“, která se skládá z následujících šablon:

  • II/1.2   Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
  • II/2.11  Tandemová výuka na ZŠ – profesní rozvoj pedagogů ZŠ
  • II/3.1   Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • II/3.3   Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • II/3.4   Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Takto sestavenou žádost jsme společně s povinnými přílohami odeslali dne 3. 8. 2016 ke zhodnocení a vydání právního aktu (Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Vzhledem k časově náročnému procesu schvalování umožňuje tato výzva zahájit fyzickou realizaci již před vydáním právního aktu. Této možnosti jsme využili a všechny aktivity spojené se šablonami jsme na naší škole začali realizovat již od 1. září 2016.

Jednotlivé šablony jsme zvolili v různém počtu dle aktuálních potřeb, a proto některé aktivity poběží po celou dobu trvání projektu (2 roky) a některé jsou rozloženy do jednoho školního roku. Mezi šablony, které budou fungovat na naší škole dva školní roky, patří školní speciální pedagog, tandemová výuka realizovaná v hodinách Čj na II. stupni, čtenářský klub pro žáky I. stupně a doučování anglického jazyka a matematiky. Ostatní aktivity budou probíhat pouze tento školní rok.

Přáli bychom si, aby tento projekt pomohl dětem a přispěl ke zkvalitnění výuky na naší škole.

Koordinátoři projektu:

  • Ing. Marcela Pipková
  • Radek Štaff

Ing. Marcela Pipková

„UČÍME SE SPOLEČNĚ“ - školní rok 2016/2017

Na základě poskytnuté dotace na projekt „Učíme se společně“ realizujeme od září 2016 na naší škole mnoho nových aktivit, které přispívají ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky.  Převážná část aktivit je směřována k žákům ohroženým školním neúspěchem nebo k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mohli jsme tak rozšířit individuální výuku žáků vedenou speciální pedagožkou, která pomáhá rozvíjet potenciál každého integrovaného žáka. Speciální pedagožka také spolupracuje s dalšími učiteli na tvorbě plánů (plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán) pro žáky s potřebou podpůrných opatření.

Vybrané děti z 1. a 2. ročníku pravidelně navštěvují čtenářský klub, který je realizován jedenkrát týdně v Městské knihovně Fráni Šrámka v Sobotce. Zde mají možnost číst knihy dle svého výběru, navzájem si doporučovat zajímavé knihy a povídat si o domácí četbě. Paní učitelka společně s paní knihovnicí připravují pro děti takové činnosti, které jsou motivující, pestré a podporují čtení s porozuměním.

Žáci ohrožení školním neúspěchem, kteří potřebují podpořit, aby zvládli nastavené cíle, docházejí po obědě do školy. Tato „odpolední škola“ je vedená pedagogickými asistentkami a probíhá třikrát týdně 60 minut. Žáci jsou rozděleni do tří skupin podle věku, aby se mohli co nejlépe připravovat na výuku a opakovat učivo daného ročníku.

Podobným způsobem probíhá doučování z anglického jazyka a matematiky pro žáky 9. ročníku vedené učitelem. Doučování se koná jedenkrát týdně 60 minut. Žáci ohrožení školním neúspěchem si zde upevňují učivo, snaží se zvládnout základy v hlavních předmětech a učí se provádět samostatnou odpolední přípravu.

V hodinách českého jazyka ve 3. a  8. ročníku a v hodinách dějepisu v 9. ročníku realizujeme tandemovou výuku (dva vyučující v jedné hodině). Spolupracující učitelé se společně připravují na vyučovací hodinu, realizují ji a následně pak zhodnotí. Přirozenou cestou si vyměňují své zkušenosti a zároveň se také vzdělávají. Přínosem této výuky je využívání nových forem práce a zatraktivnění vyučovací hodiny.

Naše škola má ve svém ŠVP název „Škola pro všechny“, a proto jsme v letošním školním roce využili finančních prostředků ze „šablon“ k podpoře dětí, které potřebují pomoc nad rámec běžné výuky.

„UČÍME SE SPOLEČNĚ“ - školní rok 2017/2018

V loňském školním roce jsme začali realizovat projekt „Učíme se společně“ dotovaný/financovaný z tzv. šablon (Šablony pro MŠ a ZŠ Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.) Všechny aktivity (čtenářský klub, tandemová výuka, doučování nebo příprava na vyučování) přispěly ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky žáků ohrožených školním neúspěchem nebo žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Tento projekt pokračuje i v letošním školním roce. Opět bude probíhat pravidelné doučování, tentokrát pro žáky 8. ročníku, a to z českého jazyka a matematiky. Také budeme úspěšně pokračovat v realizaci tandemové výuky v hodinách českého jazyka v 9. ročníku. Rovněž žáci 1. stupně se budou pravidelně setkávat jedenkrát týdně v Městské knihovně Fráni Šrámka v Sobotce v rámci čtenářského klubu, který je u dětí velmi oblíbený.

Po celý školní rok 2017/2018 budeme podporovat a rozšiřovat individuální výuku žáků s potřebou podpůrných opatření vedenou speciální pedagožkou.

Věříme, že i v tomto školním roce projekt přispěje ke zkvalitnění výuky na naší škole a bude minimálně tak úspěšný jako v roce předchozím.

Ing. Marcela Pipková


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy