DOMÁCÍ ÚKOLY - 6. ROČNÍK ___________________________________________

ČESKÝ JAZYK

25. - 31. 5. 2020

MLUVNICE

 • Opakování větných členů, věty jednoduché a souvětí – všechny úkoly v pracovním sešitu: str. 36/ cv. 8, 9, 10 (způsobová slovesa jsou v češtině stejná jako v angličtině – must, can, may), dále pracovní sešit str. 37/ cv. 14 (opakování na přísudek), str. 38/ 1, 2, 3 a str. 39/ cv. 4 (opakování na jednoduchou větu a souvětí) – kontrola v on line výuce.
 • Pošlete mi, prosím, z mluvnice ofocený úkol – pracovní sešit, str. 38/ cv. 3

SLOH

 • Napište krátké vypravování do sešitu na sloh (podobně dlouhé jako v učebnici na str. 130 – ztracené kolo) – karanténa a já (můj nejlepší zážitek, nejhorší nebo cokoliv jiného z tohoto období…..) – pošlete mi, prosím, ofocené na můj email iva.jungova@seznam.cz

LITERATURA

 • Četba dle výběru po domluvě v  on line výuce, zapisujte si četbu.

18. - 24. 5. 2020

MLUVNICE

 • opakování větných členů – učebnice str. 76/cv. 6 – určete Pk, Pt nebo Pu ve větách, nejprve si najděte podmět a přísudek – tedy ZSD (základní skladební dvojici), potom hledejte ostatní větné členy – úkol mi pošlete ofocený na iva.jungova@seznam.cz, budeme kontrolovat a vysvětlovat v on line výuce
 • učebnice – str. 81 – přečtěte si g tabulku – do sešitu na mluvnici si napište nadpis Grafické znázornění věty jednoduché, do sešitu si potom přepište pouze věty a k nim překreslete podle vzoru grafy (tedy 5 vět, 5 grafů)
 • Učebnice – str. 82/ cv. 1 – doplňovačka pravopis, kontrola v on line výuce

SLOH

 • učebnice – str. 131/cv. 2 – napište do sešitu na sloh – kontrola v on line výuce

LITERATURA

 • pošlete mi ofocený zápis z četby literatury (Čítanka, vlastní kniha nebo Písečníci)

11. - 17. 5. 2020

MLUVNICE

 • učebnice str. 80  (nová látka) – přečtěte si a zapište g tabulku do školního sešitu mluvnice – vysvětlení a výklad v on line výuce
 • pracovní sešit – str. 34/cv. 3 a, b + str. 35/cv. 4, 5 – kontrola v on line výuce
 • on line procvičování pravopisu – libovolný výběr na internetu

SLOH

 • vypravování – pracovní sešit – str. 60/cv. 1, 2 – pouze heslovitá osnova, citátovou osnovu nedělejte – prosím poslat ofocené na email iva.jungova@seznam.cz
 • pracovní sešit - str. 60/cv. 3, 4 + str. 61/ cv. 5, 6 – kontrola v on line výuce

LITERATURA

 • četba na pokračování dle výběru po domluvě v on line výuce – prosím zapisujte svoji četbu z čítanky do sešitu na literaturu, vlastní výběr knihy do čtenářského deníku nebo listu, který si založíte do vlastních desek, Písečníci – zápis do mapky, charakteristika postav do sešitu na literaturu
 • Písečníci – četba na pokračování, nafocené stránky – 5 stran

MLUVNICE

4. - 10. 5. 2020

 • učebnice - str. 79- věta jednoduchá (nová látka)- prosím opsat do školního sešitu mluvnice růžové g tabulky ze str. 79
 • učebnice – str. 79/ cv. 1 – vypracujte do školního sešitu mluvnice, kontrola řešení v on line výuce, ZSV je zkratka pro základní skladební dvojici (tedy podmět a přísudek), vždy hledejte nejprve přísudek
 • pracovní sešit – str. 34/ 1prosím ofocené pošlete na můj email iva.jungova@seznam.cz
 • pracovní sešit – 35/cv. 6, 7

27. 4. - 3. 5. 2020

 • Opakování větných členů – učebnice str. 77/cv. 7 – napište do školního sešitu na mluvnici, podtrhněte základní skladební dvojice (tedy Po a Př), určete druhy slov pouze v první větě (pište číslicí nad slova ve větě), zvýrazněná slova určete jako větné členy (známe Pk, Pt, Pu) – cvičení pošlete prosím opět na adresu mého emailu jungova@seznam.cz – kontrola s vysvětlením opět při on line výuce
 • učebnice str. 77/ cv. 8 – připravte si na on line výuku správné odpovědi
 • Doplňovačka na pravopis – 15 vět, doplňte chybějící –i, -y nebo –a. Pošlete ke kontrole na můj email.
 • On line výuka – připravte si sešit mluvnice s úkoly (zkontrolujeme a vysvětlíme si), sešit na sloh s poznámkami o Stručné mluvnici české (ústně si vysvětlíme)

20. - 26. 4. 2020

 • učebnice- str. 76 – opsat růžovou g tabulku do školního sešitu (PU holé, rozvité, několikanásobné)
 • Domácí úkol - str. 76/ cv. 5 – příslovečná určení, opakování, slovní druhy – pošlete, prosím, na email, podtrhněte ve větě příslovečné určení a určete jeho druh, hledejte nejdříve sloveso a potom se ptejte otázkami….kde , kudy,...atd.
 • str. 76/cv. 4 – do školního sešitu, podtrhněte si v textu svoje příslovečná určení
 • on line výuka – opakování shoda přísudku s podmětem – doplňovačka pravopis, kontrola domácího úkolu společně (přesto mi pošlete na email, jak to zvládáte, anebo nezvládáte – zpětná vazba), dále body k diskuzi – s čím potřebujete poradit

13. - 19. 4. 2020

 • učebnice – str. 73 (předmět holý, rozvitý a několikanásobný) – opište růžovou tabulku do školního sešitu
 • domácí úkol na předmět – POŠLETE ofocené tak, jak jste zvyklí ….pokud si děti s tím nebudou vědět rady, ať podtrhnou alespoň  předměty  a určí pád- učebnice str. 74/cv. 3 – podtrhněte ve větách předmět a napište nad něj zkratkou H (holý), R (rozvitý) a N (několikanásobný)
 • pracovní sešit – s. 33/cv. 9, 10 – příslovečné určení, opakování, neposílejte, kontrola podle řešení v PDF klíči
 • opakování procvičování pravopisu on line dle vašeho výběru, doplňovačky  - např. shoda přísudku s podmětem, příd. a podst. jména, vyjmenovaná slova… posílejte dobrovolně, kdo chce

6. - 12. 4. 2020

 • procvičování pravopisu, opakování on line např. na odkazu http://www.naucsepsat.cz/shoda-podmetu-s-prisudkem/doplnTisk/ 
 • nová látka – Příslovečné určení – prosím opsat do školního sešitu ze str. 74 růžovou tabulku, s. 75/ cv. 2 do školního sešitu, pracovní sešit – s. 32/ cv. 8 (podtrhni příslovečné určení)

30. 3. - 5. 4. 2020

 • Domácí úkol (12 vět, pravopis, opakování shody přísudku s podmětem) – prosím poslat ke kontrole  jako přílohu ve wordu nebo ofocené (jak zvládnete), učebnice Fraus, s. 70/cv. 2 do školního sešitu.
 • Nová látka – předmět – prosím, ať děti nejdříve pracují v pracovním sešitu (s. 31/ cv. 4) – text o Tomáši Berdychovi, potom ať si přečtou a zapíšou do školního sešitu růžovou tabulku z učebnice na s. 72 (co je předmět) a s. 73 (čím je předmět vyjádřen a jaký je předmět holý, rozvitý…).
 • Úkol ke kontrole – s. 73/ cv. 2 – do školního sešitu, děti nezapomeňte určit pád u předmětu, např. K narozeninám jsem dostal dárek (4. pád).

23. - 29. 3. 2020

 • Učebnice Český jazyk 6, Fraus – nadpis Rozvíjející větný člen – Přívlastek - vypsání g tabulek do školního sešitu –  s. 71 (přívlastek), s. 72 (přívlastek grafy)
 • Učebnice Český jazyk 6, s. 71/ cv. 2 – do školního sešitu napsat a rozlišit barevně přívlastek shodný a neshodný
 • Pracovní sešit pro 6. ročník, s. 31/ cv. 1, 2, 3
 • Opakování na internetu – doplňovačky na shodu přísudku s podmětem (jakákoliv webová stránka)
 • DOMÁCÍ ÚKOL z mluvnice, který můžete poslat na můj školní email k ohodnocení:
 • Učebnice Český jazyk s. 70/cv. 1 – napište správně pravopis a za každou větu stručné zdůvodnění pravopisu do závorky (např. ty děti, proto píšu hrály nebo ta kuřata, proto píšu hrabala….)pokud děti zvládnou poslat jako přílohu ve wordu na můj školní email, mohu jim opravit a ohodnotit.

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice Český jazyk 6, Fraus– vypsání g tabulek do školního sešitu – shoda přísudku s podmětem a grafy
 • pracovní sešit pro 6. ročník - Základní větné členy
 • procvičování pravopisu (doplňovačky on line na internetu, zaměřit se na shodu přísudku s podmětem)
 • diktát (prosím rodiče o jeden diktovaný text – učebnice, s. 70/cv. 3, děti si zapíší do školního sešitu)

SLOH

4. - 10. 5. 2020

 • učebnice - str. 130 – vypravování – přečtěte si prosím g tabulku na této straně a přepište si ji do sešitu na sloh, pojem dějová slovesa si vysvětlíme v on line výuce
 • učebnice – str. 130/ cv. 1 – vypracujte do sešitu na sloh, kontrola v on line výuce

27. 4. - 3. 5. 2020

 • výpisky z učebnice – str. 77/Stručná mluvnice česká – do sešitu na sloh si vypište v bodech poznámky z úvodu Stručné mluvnice české (text si přečtěte několikrát a teprve potom zapisujte, růžovou g tabulku si přepište také)

20. - 26. 4. 2020

 • výpisky – kdo nemá, prosím zapsat do sešitu na sloh z učebnice - str. 129, růžová tabulka (co jsou výpisky), většinou se nepíší ve větách jako výtah (nejde o souvislý text, věty na sebe plynule a myšlenkově nemusí navazovat)
 • on line odkaz –vytiskněte si pracovní list, doplňte chybějící informace s pomocí učebnice fyziky a nalepte si do sešitu na sloh: https://dum.rvp.cz/materialy/vypisky-z-fyziky-6-rocnik-uvod-do-predmetu-rozdeleni.html - (kdo nemá tiskárnu, tak ať prosím přepíše pracovní list do sešitu na sloh)

13. - 19. 4. 2020

 • výpisky z učebnice, nepíšeme ve větách, využijte v jiných předmětech – např. výpisky z učebnice dějepisu, přírodopisu na téma, které teď probíráte, tím máte splněný úkol zároveň na sloh, neposílejte mi na email

6. - 12. 4. 2020

 • výpisky (nejsou ve větách, jen poznámky) – pracovní sešit, s. 59/cv. 3
 • kdo bude chtít, napište si v bodech do svého školního sešitu, čemu nerozumíte z mluvnice anebo ze slohu (využijeme pro budoucí on line setkání)

30. 3. - 5. 4. 2020

 • Výtah - děti najděte si vlastní text (co Vás zajímá, baví) a napište z něj stručný výtah do sešitu na sloh. Napište, prosím, osnovu  a podle ní text členěný do odstavců (jak jsme se učili psát ve škole). Nezapomeňte uvést do sešitu, odkud jste článek nebo text vybrali (např. Z knihy Informatorium pro každého, kolektiv autorů, s. 50).
 • Např. Odborný článek z časopisu, z dětské encyklopedie, z populárně naučné knihy.

23. - 29. 3. 2020

 • Pracovní sešit – s. 59/ cv. 1., 2 – pod textem v růžovém obdélníku jsou vypsané hlavní myšlenky textu, ale jsou sepsané nešikovně, přepište je srozumitelněji hned vedle na volné řádky.
 • Heslovitá osnova výtahu se nepíše ve větách, tedy např. 1. Léky v Egyptě

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice Český jazyk 6, s. 127 – zapsat do sešitu na sloh Výtah a výpisky
 • str. 128/cv. 1

LITERATURA

4. - 10. 5. 2020

 • vlastní četba – výběr ze tří možností (Nevšední příběhy v čítance, vlastní kniha nebo Písečníci) – kontrola výběru četby v on line výuce, zápisky z literatury neposílejte

27. 4. - 3. 5. 2020

 • V on line výuce jsme se domluvili na zadání četby (výběr z možností) – platí zapisování Vaší četby do čtenářského deníku (vlastní kniha) anebo do sešitu na literaturu (kapitola Nevšední příběhy – libovolný výběr s údaji o knize, autorovi, krátký úryvek s komentářem), Písečníci a bludný asteroid (budu fotit i dále 5 stránek na pokračování, zapište prosím do sešitu na literaturu stručnou charakteristiku Lucky a Tomáše)

20. - 26. 4. 2020

 • Písečníci a bludný asteroid, pokračování v četbě 2. kapitoly (str. 26 – 30).
 • Kdo nemá doma internet, čte si z čítanky libovolný příběh z kapitoly NEVŠEDNÍ PŘÍBĚHY – (stručný zápis knihy, autora, opsaný oblíbený úryvek s krátkým komentářem, proč jste si ho zapsali do sešitu na literaturu)

Děkuji za spolupráci a těším se na „on line“ setkání. V případě potíží mně napište.

Iva Jungo

13. - 19. 4. 2020

 • Písečníci a bludný asteroid – četba na pokračování, pošlu ofocené pokračování četby, zakreslujte dále do svých mapek, kde se postavy příběhu pohybují, nemusíte posílat…

DĚKUJI a všechny moc zdravím po Velikonocích.

Iva Jungová

6. - 12. 4. 2020

Libovolná četba z čítanky z části NEVŠEDNÍ PŘÍBĚHY (zapisujte pouze autora, knihu a zajímavosti ze života a tvorby autora – přibližně 5 vět) anebo  četba Písečníci a bludný asteroid (pokračování nafocené, zakreslování do vlastní mapky).

Tento týden máte možnost si s dětmi vybrat jeden úkol, který mi pošlete, pokud budete stíhat. Nechci Vás moc přetěžovat. Děkuji za trpělivost a posílané úkoly. Přeji klidné Velikonoce.

Iva Jungová

30. 3. - 5. 4. 2020

 • Četba dobrovolně vybrané knihy (Vaše četba), tentokrát ne z čítanky, pošlu Vám čtenářský list a do něj napište své postřehy z četby. Pokud se zadaří, pošlu Vám oskenovanou část z knihy Písečníci.

Děkuji rodičům i dětem, kteří mi posílají své úkoly. Posílejte zatím, prosím, pouze mluvnici. Vidím, že stejně sloh a literaturu nestíháte. Kdo stíhá, pošlete mi prosím i sloh. Hodně zdraví Vám všem.

Iva Jungová

23. - 29. 3. 2020

 • četba z Čítanky – kapitola Nevšední příběhy
 • libovolný výběr, četbu prosím zapsat do sešitu na literaturu, vyberte si jeden úryvek z čítanky, uveďte autora, název knihy, název úryvku, zapište citaci části textu a k ní komentář (zhodnocení, názor) – viz. práce v sešitu na literaturu, na závěr vyhledejte na internetu základní údaje o autorovi (kdy žil, nejznámější díla, zajímavosti ze života…..stačí stručně, rozsah přibližně 5 vět).
 • Děkuji rodičům i dětem za spolupráci!

Na stránkách flexibooks.cz se postupně zpřístupňují učebnice a knihy od nakladatelství FRAUS!

16. - 22. 3. 2020

 • četba z Čítanky – kapitola Nevšední příběhy
 • libovolný výběr, četbu prosím zapsat do sešitu na literaturu, vyberte si jeden úryvek z čítanky, uveďte autora, název knihy, název úryvku, zhodnocení četby (jak se Vám úryvek četl, co Vás pobavilo, ne/bavilo, ne/zaujalo). 

MATEMATIKA

25. - 31. 5. 2020

Trojúhelník – kružnice opsaná a vepsaná

18. - 24. 5. 2020

Trojúhelník – konstrukce

 • učebnice str. 103/1, 2, 3 (nahoře)
 • učebnice str. 106 /5
 • učebnice str. 107/10
 • nafoť a pošli ke kontrole

11. - 17. 5. 2020

Trojúhelník – střední příčky, těžnice, výšky

4. - 10. 5. 2020

Opakování

vypracovat do školního sešitu:

 • učebnice str. 137/ 32, 33, 36,37
 • učebnice str. 138/ 39, 41, 42, 43, 44, 45

!!!pokud jsi tak neudělal, naskenuj/nafoť každou svou práci z matematiky a odešli ke kontrole na e-mail: jirsakova@zssobotka.cz!!!

27. 4. - 3. 5. 2020

Opakování

vypracovat do školního sešitu:

 • učebnice str. 134/ 13, 14
 • učebnice str. 135/ 19, 22
 • učebnice str. 136/ 23, 24, 25, 26

!!!pokud jsi tak neudělal, naskenuj/nafoť každou svou práci z matematiky a odešli ke kontrole na e-mail: jirsakova@zssobotka.cz!!!

20. - 26. 4. 2020

Trojúhelníky – nerovnost, vnitřní a vnější úhly

vypracovat do školního sešitu:

 • učebnice str. 99, žlutá tabulka trojúhelníková nerovnost + cvičení str. 99/1. str. 100/5
 • učebnice str. 101, žlutá tabulka součet vnitřních úhlů v trojúhelníku + cvičení str. 101/2a-d
 • učebnice str. 103 a 104, žlutá tabulka vedlejší úhly trojúhelníku + cvičení str. 104/6

online cvičení

!!!naskenujte/nafoťte svou dosavadní práci z matematiky a odešlete ke kontrole na e-mail: jirsakova@zssobotka.cz!!!

13. - 19. 4. 2020

Druhy trojúhelníků

vypracovat do školního sešitu:

online cvičení

6. - 12. 4. 2020

vypracovat do školního sešitu:

 • učebnice str. 95, cv. 2, 3, 4 - zapište, 5, 6
 • učebnice str. 96, cv. 8, 9
 • napište mi prosím e-mail jak se Vám daří, jak jde učivo, zda tomu alespoň trochu rozumíte a zda stíháte 

30. 3. - 5. 4. 2020

Společný dělitel a násobek

výklad:

 vypracovat do školního sešitu:

 • učebnice str. 89, cv. 2, 3
 • učebnice str. 90, cv. 4
 • učebnice str. 92, cv. 1
 • učebnice str. 93, cv. 5
 • učebnice str 94, cv. 10

 online cvičení:

23. - 29. 3. 2020

Znaky dělitelnosti

výklad:

vypracovat do školního sešitu:

 • učebnice str. 85, cv. 1, 2
 • učebnice str. 86, cv. 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • učebnice str. 87, cv. 9, 10, 11, 13, 14, 15,
 • učebnice str. 88, cv. 20

online cvičení:

16. - 22. 3. 2020

ANGLICKÝ JAZYK

6. A, 6. B - skupiny paní učitelky Mgr. Martiny Javůrkové

25. - 31. 5. 2020

 • online výuka: 6. A - úterý 9:00
 • online výuka: 6. B - úterý 10:00
 • zadané úkoly z minulé hodiny byly zaslány na emaily, prosím vypracované úkoly poslat na email martina.javurkova@email.cz (všechny v jednom emailu do 24. 5. 2020)

18. - 24. 5. 2020

 • online výuka: 6. A - úterý 9:00
 • online výuka: 6. B - úterý 10:00
 • zadané úkoly z minulé hodiny poslat na email martina.javurkova@email.cz (všechny v jednom emailu):
 • učebnice str. 71/ cv. 7, cv. 8 (vaše odpovědi); cv. 9 (vytvoř 5 otázek), cv. 10
 • pracovní sešit str. 52 (celá)
 • vypracovat a zkontrolovat si věty v pdf souboru zaslaném na email (včetně výsledků)

11. - 17. 5. 2020

 • online výuka: 6. A - úterý 9:00 (připravená učebnice, pracovní sešit, gramatika sešit, psací potřeby)
 • online výuka: 6. B - úterý 10:00 (připravená učebnice, pracovní sešit, gramatika sešit, psací potřeby)
 • zadané úkoly z minulé hodiny poslat nejpozději den před online výukou na email martina.javurkova@email.cz

4. - 10. 5. 2020

 • online výuka: 6. A - úterý 9:00 (připravená učebnice, pracovní sešit, gramatika sešit, psací potřeby)
 • online výuka: 6. B - úterý 10:00 (připravená učebnice, pracovní sešit, gramatika sešit, psací potřeby)
 • zadané úkoly z minulé hodiny poslat nejpozději den před online výukou na email martina.javurkova@email.cz

27. 4. - 3. 5. 2020

online výuka:

 • 6. A - úterý v 9:00 hod.
 • 6. B - úterý v 10:00 hod.

(připravená učebnice, pracovní sešit, gramatika sešit, psací potřeby)

20. - 26. 4. 2020

 • vypracovat pracovní list Pracovní list 5 – AJ6 (vyplněný „Pracovní list 5“ zaslat na email martina.javurkova@email.cz nejpozději do 26. 4. 2020)
 • učebnice str. 64/ cv. 1, 2, 6 + str. 65 (vše do sešitu gramatiky)
 • pracovní sešit str. 46 (celá) + str. 47/cv. 5 (tyto dvě stránky vyfotit a poslat na můj email společně s pracovním listem)

13. - 19. 4. 2020

6. - 12. 4. 2020

 • vypracovat všechny úkoly z pracovního listu „Pracovní list 3 – AJ6“ (vyplněný „Pracovní list 3“ zaslat na email martina.javurkova@email.cz)
 • učebnice str. 112 a 113: přečíst a přeložit si Episode 1 a Episode 2 (nahlas ústně; vypsat a přeložit si z těchto epizod slovíčka nebo spojení, která neznáte)

libovolně procvičovat online např.:

30. 3. - 5. 4. 2020

 • zopakovat si učivo z předchozího týdne – vyplnit přiložený Pracovní list 2 – AJ6 (každý sám vypracuje a z druhé strany listu písemně, česky, zhodnotí své pokroky +, -; listy si zakládejte!)
 • učebnice str. 52 + 53 (z toho do sešitu: vypsat a přeložit všechny aktivity str. 52/1; + str. 53/6; vše ostatní tužkou do učebnice nebo ústně)
 • učebnice str. 56 (celá) + str.  57/4 (přepsat a přeložit povolání do sešitu) + str. 57/5
 • učebnice str. 121/ Language Check Unit 4/1, 2 i 3 (zkuste doplnit z kontextu bez poslechu)
 • pracovní sešit str. 40 + 41/4

23. - 29. 3. 2020

 • zopakovat si učivo z předchozího týdne – vyplnit přiložený Pracovní list 1 – AJ6 (každý sám vypracuje a z druhé strany listu písemně – česky - zhodnotí své pokroky +, -) à listy si zakládejte!
 • umět všechna slovíčka ze 4. lekce (pracovní sešit str. 84 /Unit4) – výslovnost lze poslechnout na internetu např. : https://translate.google.cz/)
 • učebnice str. 51/cv. 5 (+předložky času přepsat do sešitu); + cv. 8, 9 (písemně do sešitu)
 • dále učebnice str. 54/ cv. 1, 4 (písemně do sešitu), 5, 6 + str. 55 /cv. 7 (písemně do sešitu), 9 + str. 55 nahoře – Your Words – přepsat písemně do sešitu + cv. 11
 • pracovní sešit str. 36, 37 (bez poslechu), 38, 39 (bez poslechu)

  16. - 22. 3. 2020

  • učebnice str. 48/cv. 1, 2, 3 (bez poslechu), str. 48/4 (bez poslechu) + vypsat si fráze anglicky i česky do sešitu gramatiky; popsat písemně a nakreslit na A4 svojí denní rutinu – podobně jako na str. 49 (Den v životě Liama)
  • pracovní sešit str. 78 – Přítomný čas prostý à tabulka + výpisky do sešitu gramatiky
  • + učebnice str. 50/cv. 1, 2, 3
  • + dobrovolně na procvičení - pracovní sešit str. 35/1, 2, 3 + str.36/4

  6. A, 6. B - skupiny paní učitelky Ing. Moniky Svobodové

  25. - 31. 5. 2020

  • v následujícím odkazu přikládám vyplněnou str. 51 z pracovního sešitu
  • prosím Vás o důsledné překontrolování a opravu a o Vaše osobní hodnocení (napište mi na můj email, jak se Vám to povedlo a jakou byste si dali známku a kolik jste měli chyb)
  • opakovat přivlastňovací zájmena samostatná a nesamostatná a zájmena v předmětovém pádu – příště Vás otestuji
  • dělá Vám problém POŘÁDEK SLOV VE VĚTĚ, pamatujte si:
  • PODNĚT (I) 2. PŘÍSUDEK (can learn)  3. PŘEDMĚT (English) 4.OSTATNÍ VĚTNÉ ČLENY (at the language school)
  • učebnice str. 75 – YOUR WORDS – sloveso GO – vypsat do sešitu gramatiky a zároveň zpracovat cvičení 7
  • učebnice – úplně vzadu – STORY: THE MYSTERY GAME – episode 1 a episode 2 -PŘEČÍST NAHLAS NĚKOMU Z RODINY A PŘELOŽIT MU TO
  • procvičovat slovíčka z UNIT 6

  18. - 24. 5. 2020

  • pracovní sešit – str. 79 – PŘEHLED GRAMATIKY – ZÁJMENA V PŘEDMĚTOVÉM PÁDU – udělat si výpisky do sešitu gramatiky – poté pokračovat na str. 55, cv. 3 a 4 – ofoť nebo naskenuj a zašli na můj email do 24. 5. 2020
  • učebnice – str. 75, cv. 6 a str. 122 – LANGUAGE CHECK PAGE (UNIT 6) – cv. 1 a 2 (budu hodnotit) – vše ofoť nebo naskenuj a zašli na můj email do 24. 5. 2020.
  • procvičovat slovíčka z UNIT 6

  11. - 17. 5. 2020

  • prosím o vyplnění přiloženého TESTU č. 7: (výsledky zaslat ke kontrole na email: svob@volny.cz do 17. 5. 2020)
  • pracovní sešit (UNIT 6B) – str. 53, cv. 1, 2, 3 a str. 54, cv. 1, 2 (stránky naskenuj nebo vyfoť a zašli na můj email do 17. 5. 2020)
  • pokračovat ve výuce slovíček z UNIT 6

  4. - 10. 5. 2020

  • pracovní sešit – str. 79 – PŘEHLED GRAMATIKY – Sloveso must – časování a zápor – udělat si výpisky do sešitu gramatiky
  • učebnice
    1. str. 73 – POPPY´S WORLD – přečíst článek A,B,C a přeložit si ho
    2. YOUR HOMEWORK: What are your school rules? For example: WE MUST DO OUR HOMEWORK (write 5 sentences and send it into my email to 10. 5. 2020) – pomůcka -učebnice str. 72, cv. 4
  • pokračovat ve výuce slovíček z UNIT 6

  27. 4. - 3. 5. 2020

  • prosím o vyplnění přiloženého TESTU č. 5: (výsledky zaslat ke kontrole na email: m.svob@volny.cz do 3.5. 2020)
  • zopakovat si gramatiku z UNIT 4 (Přítomný prostý čas – časování, zápor, otázky a krátké odpovědi)
  • pokračovat ve výuce slovíček z UNIT 6
  • pracovní sešit
   1. str. 79 – PŘEHLED GRAMATIKY – Otázka v přítomném prostém čase s tázacími výrazy – udělat si výpisky do sešitu gramatiky, poté pokračovat na str. 52 – celá
   2. str. 50 – cv. 1,2

  20. - 26. 4. 2020

  • zopakovat si gramatiku z UNIT 3 (Sloveso have got – časování, zápor, otázky a krátké odpovědi, přivlastňovací ´s, přivlastňovací zájmeno WHOSE)
  • začít se učit slovíčka z UNIT 6
  • učebnice - Přehled gramatiky UNIT 6 – str. 79 – Frekvenční příslovce – udělat si výpisky do SEŠITU GRAMATIKY, poté pokračovat na str. 70, cv. 2, 3, 5 (před vypracováním cv. 5 prostudovat PREPOSITIONS OF TIME)

  13. - 19. 4. 2020

  • prosím o vyplnění přiloženého TESTU č. 3: (výsledky zaslat ke kontrole na email: m.svob@volny.cz do 19. 4. 2020)
  • zopakovat si gramatiku z UNIT 2 (this, that, these, those, possessive adjectives, prepositions of place)
  • procvičovat si slovíčka z UNIT 5
  • přečíst někomu z rodiny dialogy z UNIT 2C – HOME SWEET HOME – a zároveň jim to přeložit
  • pracovní sešit – Přehled gramatiky UNIT 5 - str. 79 – IMPERATIVES (Rozkazovací způsob)- udělat si výpisky do SEŠITU GRAMATIKY, poté pokračovat na str. 47, cv. 5
  • učebnice
   1. str. 65, cv. 7
   2. str. 65 – YOUR WORDS (DO AND MAKE) – udělat si výpisy do SEŠITU GRAMATIKY + udělat cv. 8

  doporučuji online procvičování na stránkách:

  6. - 12. 4. 2020

  • zopakovat si slovíčka z UNIT 2 a vazbu THERE IS, THERE ARE
  • přečíst někomu z rodiny dialogy z UNIT 2 – Poppy´s World  a zároveň jim to přeložit
  • pracovní sešit – Přehled gramatiky UNIT 5 – str. 78 – Slovesa like, love, hate + - ing – udělat výpisky do SEŠITU GRAMATIKY, poté pokračovat na str. 46 – celá stránka

  30. 3. - 5. 4. 2020

  • zopakovat si učivo z předchozích lekcí: TEST Č. 2 - DOPLŇOVAČKA (vyplněnou doplňovačku zaslat ke kontrole na email: m.svob@volny.cz do 3. 4. 2020)
  • zopakovat si slovíčka z UNIT 1 + učit se slovíčka z UNIT 5 (výslovnost lze poslechnout na internetu, např.: https://translate.google.cz/
  • přečíst někomu z rodiny dialogy z UNIT 1 – Poppy´s Word – samozřejmě anglicky (je třeba číst nahlas J) a zároveň jim to přeložit (až mi budete posílat vyplněný test, napíšete mi, komu jste četli)
  • učebnice:
   • str. 60, cv. 1, 2, 4 (ÚSTNĚ)
   • str. 122 – LANGUAGE CHECK UNIT 5 – cv. 1, 2 – písemně DO SEŠITU GRAMATIKY
  • pracovní sešit:
   • str. 78 – Příslovce způsobu – OPSAT DO SEŠITU GRAMATIKY – poté se vrátit k učebnici na str. 61 a zpracovat cv. 7 ústně a cv. 8 – písemně DO SEŠITU GRAMATIKY
   • 2.     str. 44 – celá stránka 

  23. - 29. 3. 2020

  • zopakovat si učivo z předchozích lekcí: TEST Č. 1 - PŘEKLAD - 6. ročník (vyplněný překlad zaslat ke kontrole na email: m.svob@volny.cz do 29.3.2020)
  • opakovat si slovíčka z UNIT 4 začít se učit slovíčka z UNIT 5 (výslovnost lze poslechnout na internetu, např.: https://translate.google.cz/
  • pracovní sešit
   • str. 78, UNIT 5 (Sloveso CAN – časování, zápor, otázky a krátké odpovědi) – PŘEPSAT DO SEŠITU GRAMATIKY
   • str. 42, cv. 1, 2 (U CVIČENÍ 2 ZAPIŠ DO SEŠITU GRAMATIKY, KTERÉ SPORTY TY DĚLÁŠ A TY, KTERÉ NEDĚLÁŠ
   • str. 43, cv. 1,2, 3 (PO VYPRACOVÁNÍ NAPIŠ DO SEŠITU GRAMATIKY, CO TY UMÍŠ A CO TY NEUMÍŠ 5 + 5 vět – pro inspiraci můžeš použít cvičení z učebnice str. 60 a 61 – např.: I can swimm, I can´t play football,..)

  16. - 22. 3. 2020

  • učebnice: str. 55 (YOUR WORDS – have, before and after – udělat výpisky do sešitu gramatiky), str. 55, cv. 7,9 (PÍSEMNĚ)
  • pracovní sešit: str. 38, cv. 1, 2, 3, 4, 5, str. 39, cv. 6, str. 40, cv. 1, 2.

  DĚJEPIS

  25. - 31. 5. 2020

  18. - 24. 5. 2020

  11. - 17. 5. 2020

  • Vytvoř myšlenkovou mapu na téma „Kultura ve starověkém Římě“ a odešli ke kontrole na můj email: sabina.veigertova@seznam.cz, pracuj s učebnicí od strany 130 a s internetem. Pojmy, které bude mapa povinně obsahovat: náboženství, jazyk, písmo, literatura, vzdělanost, architektura, výtvarné umění.
  • výpisky a další materiály naleznete na společném emailu: 6dejepis@email.cz (heslo: Sobotka)

  4. - 10. 5. 2020

  • učebnice str. 130 - 131, přečíst, odpovídat na doprovodné otázky
  • vyplň pracovní list Kultura ve starověkém Římě a odešli ke kontrole na můj email: sabina.veigertova@seznam.cz, pracovní list nemusíš tisknout, ale můžeš pouze na list papíru napsat správné odpovědi, pracuj s učebnicí a s internetem
  • výpisky a další materiály naleznete na společném emailu: 6dejepis@email.cz (heslo: Sobotka)

  27. 4. - 3. 5. 2020

  20. - 26. 4. 2020

  13. - 19. 4. 2020

  6. - 12. 4. 2020

  • opakování: Vyber si jednu civilizaci, o které jsme se během roku bavili (např. Mezopotámii, Sumer, Babylonii, Persii, Egypt, Řecko). Vypracuj na dvě strany A4 práci o vybrané civilizaci, kde budou tyto informace: kde se ta civilizace nacházela (můžeš vložit mapku), přírodní podmínky, jaké vyznávali náboženství, čím se živili, v čem vynikali, jaká znali řemesla, popiš jejich kulturu (písmo, jazyk, výtvarné umění, divadlo,…). Můžeš vložit obrázky, zajímavosti. Práci můžeš vytvořit ve Wordu, nebo na papír a zašli mi ji do 12. 4. 2020 na můj email: sabina.veigertova@seznam.cz
  • videa o starověku: https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/dejepis?tema=starovek
  • výpisky a další materiály naleznete na společném emailu: 6dejepis@email.cz (heslo: Sobotka)

  30. 3. - 5. 4. 2020

  23. - 29. 3. 2020

  16. - 22. 3. 2020

  ZEMĚPIS

  25. - 31. 5. 2020

  1. Do sešitu vypracuj v učebnici str. 31/cv. 3 a str. 32/cv. 4, 5.
  2. Téma: Atmosféra
  3. Nastuduj si v učebnici str. 33 - 35. Mnoho z vás, hlavně z 6. B, si nevyzvedlo 2. díl učebnice. Zajímalo by mě, z čeho danou látku studujete.
  4. Zápisky s úkoly dostupné na emailu.

  18. - 24. 5. 2020

  1. Téma: Tvary zemského povrchu
  2. Zápisky dostupné na společném emailu.
  3. Novou látku si nastuduj v učebnici str. 25 - 30
  4. Do sešitu si nakresli dno světového oceánu (učeb. str. 29)
  5. Úkol: Výpočet relativní nadmořské výšky. Zadání najdete v zápiskách. Hotové výpočty mi vyfoťte a zašlete na email.

  11. - 17. 5. 2020

  1. Téma: Dotváření zemského povrchu (vnější přírodní činitelé)
  2. Nastuduj si danou látku v učebnici str. 21 - 24.
  3. Zápisky dostupné na emailu. Přepiš do sešitu.
  4. Pracovní list - Opakování. Dostupný na emailu. Vytiskni a doplň nebo přepiš do sešitu. Vyfoť a pošli ke kontrole do pátku 22. 5. 2020.

  4. - 10. 5. 2020

  1. Téma: Utváření zemského povrchu - Vrásnění a kerná činnost. Nastuduj si danou látku v učebnici str. 17-19.
  2. Zápisky jsou dostupné na emailu.
  3. Do sešitu si nakresli (vlep) zjednodušené obrázky vrásnění a kerné činnosti a popiš je.
  4. Zhlédni videa: Kerná činnost a vrásnění

  Všem, kteří mi zaslali pokus se sopkou, moc děkuji. Byla to skvělá podívaná. Jste šikulky!

  27. 4. - 3. 5. 2020

  1. Téma: Utváření zemského povrchu. Nastuduj si danou látku v učebnici str. 12 - 16 a str. 20.
  2. Zápisky jsou dostupné na emailu.
  3. Do sešitu si nakresli obrázky: Schéma zemětřesení (učeb. str. 12) a Řez sopkou (učeb. str. 14).
  4. Dobrovolné: Mini projekt: Vytvoř si doma vlastní sopečnou erupci.

  Na těchto videích je návod, jak vyrobit sopečnou erupci. Kdo byste doma pokus zkoušel, nahrajte video a pošlete mi ho na email. Jsem zvědavá na výsledek.

  20. - 26. 4. 2020

  • Téma: Litosférické desky- výpisky dostupné na emailu.
  • Zhlédni video a odpověz na otázky (v emailu): Jak vzniká zemětřesení Otázky a odpovědi napiš do sešitu a pošli na email: krskova@zssobotka.cz.
  • Ve školní učebnici si přečti o litosférických deskách - str. 10 a o vzniku kontinentů str. 11.

  13. - 19. 4. 2020

  1)     Téma: Litosféra- Stavba zemského tělesa- výpisky jsou dostupné na emailu

  2)    Přečti si o stavbě zemského tělesa v učebnici na str. 41 - 42 a ústně zodpověz otázky na těchto dvou stránkách. Odkaz k učebnici zde.

  3)    Nakresli si do sešitu obr. č.3 z učebnice str.41- Vrstvy zemského tělesa

  6. - 12. 4. 2020

  1. Do sešitu si vypracujte opakování v učeb. str. 61/cv.2,3,4 a závěrečné opakování na str. 62-63 (zkontrolujte si svoje odpovědi vzadu v učebnici-KLÍČ).
  2. Nová látka: Krajinná sféra Země- výpisky budou k dispozici na zemepis6@post.cz. Opiš si je do sešitu.
  3. Zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=10ckDiBcAjo&ab_channel=Kate%C5%99inaJandov%C3%A1
  4. Udělej i úkol, který je zadaný na konci videa J
  5. Do sešitu si nakresli přírodní složky krajiny (litosféra, atmosféra, pedosféra, hydrosféra a biosféra). Obrázek budete mít u výpisků J v emailu.

  30. 3. - 5. 4. 2020

  1. Pravidelně sledujte nově vytvořený email: zemepis6@post.cz (heslo: zemepis6sobotka), kde najdete výpisky, zpracování samostatné práce či časově omezený test.
  2. TEST č.1- Test bude z výpočtu měřítka- Vzdálenost ve skutečnosti a bude vložen na email ve středu 1.4. Vyplněný test zasílejte na email krskova@zssobotka.cz do pátku 3. 4. 2020. Pokud bude test zaslán později, bude hodnocen nedostatečně.
  3. Procvičení měřítka i s klíčem je dostupné na emailu: zemepis6@post.cz.
  4. Aktivita na známku. Vytvořte 1 zeměpisnou aktivitu, která bude obsahovat jedno z probraných témat zem. 6. ročníku. Podrobnosti k vytvoření této aktivity najdete na výše zmíněném emailu.

  23. - 29. 3. 2020

  1. Udělej si do sešitu menší nadpis: VÝPOČET MĚŘÍTKA

  2. Zhlédni videa o výpočtu měřítka:

  3. Do sešitu si vypočítej příklady z těchto stránek:

  16. - 22. 3. 2020

  • Nastudujte si látku v učebnici str. 49 - 59
  • Do sešitu si nadepište - MAPY
  • Udělejte si výpisky:

  1)     Co je to mapa?

  2)    Co je to kartografie?

  3)    Co je to měřítko mapy?

  4)    Nakresli si číselné a grafické měřítko

  5)    Vypiš si dělení map podle číselného měřítka (malé, střední, velké měřítko)

  6)    Napiš si vzor výpočtu měřítka - učeb. str. 50

  7)    Mapy a plány - rozdíl, zkreslení (str. 52)

  8)    Dělení map podle obsahu - vypiš si

  9)    Digitální mapy - vypiš si 3 příklady

  10)  Co je to atlas?

  11)   Jaké typy map najdeme v atlase? (př. politická mapa - zobrazení států, měst,..)

  12)  Každá mapa musí obsahovat: název mapy, měřítko, legendu, mapové pole, tiráž (rok vydání, autor, zdroj)

  13)  Co je to legenda?

  14)  Nakresli si legendu mapy (př. učeb. str. 57)

  15)  Nadpis - VZNIK MAP

  16)  Vypiš si co je to polohopis, výškopis, kóta, vrstevnice

  17)  Nakresli si vrstevnice ukázané na obrázku v učeb. str. 58 (Schéma znázornění reliéfu pomocí brambory)

  PŘÍRODOPIS

  25. - 31. 5. 2020

  BLANOKŘÍDLÍ

  • učebnice strana 99 – 101 
  • přečíst
  • výpisek - nadpis, shrnutí na straně 101 (zelený obdélník) + vypsat zástupce
  • + zajímavosti o včele (kdo žije v úlu, jaké úkoly plní, význam včel….)
  • zajímavosti na liště
  • odkaz na internet: Včela
  • otázky a úkoly str. 101 ústně
  • výpisky si řádně zpracovávejte, v září se k učivu vrátíme a budeme se sešity a s výpisky pracovat!!!

  Testík

   1. Jaké ústní ústrojí mají brouci?
   2. Jak se nazývá 1. pár křídel brouků?
   3. Čím je užitečné slunéčko sedmitečné?
   4. Který brouk zahrabává pod zem těla uhynulých drobných živočichů?
   5. Který brouk žije ve vodě?
   6. Který brouk škodí na bramborách?
   7. Který brouk v současné době způsobuje v naší republice velké škody na lesních porostech?
   8. Který je náš největší brouk?

  Odpovědi na testík pošli do pátku 29. 5. 2020 (jana.zumrova@centrum.cz

  18. - 24. 5. 2020

  DVOUKŘÍDLÍ

  • učebnice strana 96 – 98 
  • přečíst
  • výpisek = Nadpis, shrnutí na straně 98 (zelený obdélník) + vypsat zástupce
  • zajímavosti na liště
  • otázky a úkoly str. 98 ústně

  11. - 17. 5. 2020

  BROUCI

  • učebnice strana 92 – 95 
  • přečíst
  • výpisek = Nadpis, shrnutí na straně 95 (zelený obdélník + vypsat zástupce)
  • zajímavosti na liště
  • otázky a úkoly str. 95 ústně

  4. - 10. 5. 2020

  MOTÝLI

  Test – odpověz na otázky, pošli do 7. 5.

  1. Co jsou hnidy
  2. Jak se liší kobylka a saranče
  3. Jaké onemocnění přenášely blechy
  4. Čím jsou užitečné zlatoočky
  5. V jakých oblastech se vyskytuje mravkolev

  Pokud něčemu nerozumíte, tak mi pište, vše vysvětlím.

  27. 4. - 3. 5. 2020

  ROVNOKŘÍDLÍ

  • učebnice strana 85 
  • přečíst
  • výpisek = Nadpis, shrnutí na straně 85 (zelený obdélník), zástupci (kobylka zelená, saranče…….)
  • přečíst zajímavosti na liště
  • otázky a úkoly str. 85 ústně

  HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU – BLECHY, SÍŤOKŘÍDLÍ

  • učebnice strana 86 – 87 
  • přečíst
  • výpisek (Nadpis, shrnutí, zástupci)
  • přečíst zajímavosti na liště
  • otázky a úkoly str. 87 ústně

  20. - 26. 4. 2020

  Vši, Ploštice

  • učebnice strana 83 – 84 
  • číst
  • výpisek – charakteristika, zástupci
  • lišta
  • otázky a úkoly str. 84 ústně
  • DÚ – poslat ofocené výpisky

  Odpovědět zezadu do sešitu na otázky, poslat na e-mail (jana.zumrova@centrum.cz) do 24. 4. 2020

   1. Vyjmenuj stadia hmyzu s proměnou nedokonalou
   2. Vyjmenuj stadiu hmyzu s proměnou dokonalou
   3. Kde žijí vážky
   4. Jaké ústní ústrojí mají vážky
   5. Jak se nazývají larvy vážek
   6. Vyjmenuj 3 zástupce vážek

  13. - 19. 4. 2020

  Stejnokřídlí

  • učebnice strana 81 – 83
  • číst
  • výpisek = shrnutí na straně 83, zástupci
  • lišta
  • otázky a úkoly str. 83 ústně

  6. - 12. 4. 2020

  Hmyz s proměnou nedokonalou, Vážky

  • učebnice strana 80 – 81 číst
  • výpisek – shrnutí, zástupci
  • lišta, otázky a úkoly strana 81

  DÚ – zezadu do sešitu napiš odpovědi na otázku 1 strana 75 a 3 strana 81, napiš jméno, vyfoť, pošli do 9. 4. 2020 na e-mail: jana.zumrova@centrum.cz

  30. 3. - 5. 4. 2020

  Rozmnožování hmyzu

  • učebnice strana 78 – 79
  • číst, výpisek
  • můžete si nakreslit vývojová stadia hmyzu
  • vyfoťte zápisky v sešitu a pošlete mi je mailem na adresu: jana.zumrova@centrum.cz

  23. - 29. 3. 2020

  Vzdušnicovci

  • učebnice strana 74 -75  
  • číst, výpisek
  • otázky a úkoly str. 75 – ústně
  • přečíst zajímavosti na liště (str. 74 – 75)

  Hmyz

  • učebnice strana 76 – 77 
  • číst, výpisek

  16. - 22. 3. 2020

  Korýši

  • učebnice str. 70 – 73 
  • otázky a úkoly str. 71 a 73 – ústně
  • přečíst zajímavosti na liště (str. 70 – 73)

  FYZIKA

  25. - 31. 5. 2020

  Působení magnetu na tělesa z různých látek

  Otázku pro velké borce, kterou obvykle při vyučování zodpoví správně méně než 5 žáků, se zatím pokusilo zodpovědět 13 žáků, ne všichni byli úspěšní. Zůstává proto ještě aktuální. Ještě jsem ji upřesnil.

  Nápověda: dobře prostuduj hlavní části magnetu.

  Držíš v rukou železný magnet a stejně vypadající a stejně těžký kus železa. Jak poznáš, bez použití dalších pomůcek, aniž dám obě tělesa z rukou, co je magnet a co kus železa?

  18. - 24. 5. 2020

  Magnety a jejich vlastnosti

  Otázka pro velké borce, kterou obvykle při vyučování zodpoví správně méně než 5 žáků. Vy na to máte týden:

  Držíš v ruce magnet a stejně vypadající kus železa. Jak poznáš, bez použití dalších pomůcek, aniž dám obě tělesa z ruky, co je magnet a co kus železa?

  11. - 17. 5. 2020

  Blesk

  Do sloupce bezpečnost doplň číslici: 1 – bezpečné, 2- nebezpečné, 3 – velmi nebezpečné

  Činnost při bouřce

  Bezpečnost

  Chůze po holém kopci s deštníkem

   

  Spánek v posteli v domě s bleskosvodem

   

  Jízda na kole

   

  Jízda v automobilu

   

  Koupání v řece

   

  Žehlení prádla

   

  Procházka v lese

   

  Všechny vaše zaslané práce archivuji a doplňuji seznam, kdo úkol vypracoval.

  4. - 10. 5. 2020

  Tělesa v elektrickém poli

  Všechny vaše zaslané práce archivuji a doplňuji seznam, kdo úkol vypracoval.

  27. 4. - 3. 5. 2020

  Elektrické pole

  Všechny vaše zaslané práce archivuji a doplňuji seznam, kdo úkol vypracoval.

  20. - 26. 4. 2020

  Vodiče a izolanty

  • prezentace: Vodiče a izolanty
  • učebnice přečíst str. 64-66
  • zapiš do sešitu učebnice str. 66 – modrý rámeček a do sešitu odpověz na otázku 3 na str. 66

  13. - 19. 4. 2020

  Model atomu - opakování

  Všechny vaše zaslané práce archivuji a doplňuji seznam, kdo úkol vypracoval.

  6. - 12. 4. 2020

  Model atomu

  • učebnice str. 59, 60, 61
  • úkoly str. 61  č. 2, 3
  • prezentace: Model atomu

  odpovědi na čtyři otázky v „Procvičení“ v prezentaci zašlete na adresu: simral@zssobotka.cz (pouze odpovědi)

  30. 3. - 5. 4. 2020

  Dva druhy elektrického náboje

  22. - 29. 3. 2020

  Elektrování třením

  16. - 22. 3. 2020

  Opakování hustoty

  1. Betonový pilíř má hmotnost 4,6 t a jeho objem je 2 m3. Urči hustotu betonu. Co se přidává do betonových staveb pro zlepšení jejich pevnosti?
  2. Nosnost jeřábu je 9 t. Jaký objem písku najednou přemístí, jestliže hustota písku je 1500 kg/m3?
  3. Jakou hmotnost bude mít sud o objemu 100 l, jestliže ho naplníme betonem s hustotou 2300 kg/m3?
  4. Bronzový lodní šroub má hmotnost 3,8 t a na jeho výrobu bylo třeba 0,5 m3 bronzu. Urči hustotu bronzu. Proč není lodní šroub vyroben z mnohem levnější oceli?

  Kontakt

  ZŠ, Sobotka, okres Jičín
  Jičínská 136, 507 43 Sobotka
  493 571 539, 493 599 140
  710 01 379
  DIČ nejsme plátci DPH

  Oblíbené odkazy