DOMÁCÍ ÚKOLY - 2. ROČNÍK ___________________________________________

TŘÍDA 2. A

Rozvrh online výuky třídy 2. A - Mgr. Vladimíra Buchalová

 • zadání domácí přípravy pro žáky zasílá paní učitelka Mgr. Vladimíra Buchalová hromadně na e-maily rodičů

PRVOUKA

25. - 31. 5. 2020

18. - 24. 5. 2020

11. - 17. 5. 2020

 • učebnice str. 58, přečíst, prohlédnout obrázky
 • pracovní sešit, vypracovat str. 63 – 64
 • ve volné chvíli můžeš na papír namalovat svého domácího mazlíčka a napsat, jak se o něj staráš
 • pracovní sešit a obrázek mi můžete v případě zájmu nafotit a poslat ke kontrole na email: sabina.veigertova@seznam.cz

4. - 10. 5. 2020

 • učebnice str. 57, přečíst, prohlédnout obrázky
 • pracovní sešit, vypracovat str. 62
 • volný čas můžeš využít pro tvorbu přáníčka pro svou maminku (Den matek – 10. května)
 • Pracovní sešit mi můžete v případě zájmu nafotit a poslat ke kontrole na email: sabina.veigertova@seznam.cz

27. 4. - 3. 5. 2020

20. - 26. 4. 2020

 • učebnice str. 54 - 55, přečíst, prohlédnout obrázky
 • pracovní sešit, vypracovat str. 58 - 59
 • doporučuji webové stránky na procvičení látky: http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/jaro_hospodzvirata1.htm
 • Pracovní sešit mi můžete v případě zájmu nafotit a poslat ke kontrole na email: sabina.veigertova@seznam.cz

13. - 19. 4. 2020

6. - 12. 4. 2020

30. 3. - 5. 4. 2020

23. - 29. 3. 2020

16. - 23. 3. 2020

 • učebnice str. 45 - 47, přečíst, prohlédnout obrázky, odpovídat na doprovodné otázky
 • pracovní sešit, vypracovat str. 47 – 50

TŘÍDA 2. B

POSLEDNÍ – OD 25. KVĚTNA 2020 (VŠE, CO JE ORANŽOVÉ a ZELENÉ)

Vážení rodiče druháků  na domácí škole,

musím Vás opět moc pochválit, jaké skvělé výsledky má Vaše práce. Využili jste domácí školu úžasně.

Posílám Vám seznam práce do poslední etapy - tedy až do konce školního roku.

Český jazyk

1) OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ  UČIVA

Ve škole budeme systematicky opakovat a procvičovat učivo celého ročníku podle Vám již známého, nyní upraveného, PŘEHLEDU UČIVA. Udělejte doma prosím totéž. Věřím, že Vám to půjde. Zaměřte se na UJASNĚNÍ  a procvičení učiva, které nejde dítěti nejlépe.

PŘEHLED UČIVA ČJ 2.TŘÍDY :

A) Učivo probrané, procvičené – pouze k OPAKOVÁNÍ

1) VĚTA- DRUHY VĚT- oznamovací  tečka

                                  - tázací otazník

                                  - rozkazovací vykřičník, tečka

                                  - přací tečka, vykřičník  - tyto věty začínají  slovem: Ať, Kéž, Nechť, Kdyby

2) SLOVO – rozpoznání hranice slova (= mezery mezi slovy), psaní předložek zvlášť

3) VÝZNAM SLOVA – nadřazená slova   x  podřazená slova, slova souřadná ( nábytek = stůl + skří’n + …)

                                - synonyma = slova stejného významu     (krásně // hezky // nádherně,  kluk // hoch)

                                - opozita = opaky = (antonyma) = slova opačného významu 

                                 (den X noc,  krásný X ošklivý)

4) SLABIKA – vytleskávání slabik (podle SAMOHLÁSEK) + vyznačení slabik v napsaném slově čarami

5) HLÁSKA (= co slyšíme  a  vyslovujeme)   x   PÍSMENO (= znak, který píšeme a čteme)

          TŘÍDĚNÍ  HLÁSEK  - a)  SAMOHLÁSKY – krátké: a,e,i/y, o,u

                                                                           - dlouhé: á,é,í/ý,ó,ú/ů

                                                                           - dvojhlásky: au, ou

                                            - b) SOUHLÁSKY – tvrdé: h,ch,k,r,d,t,n

                                                                         - měkké: ž,š,č,ř,c,j,ď,ť,ň

                                                                         - obojetné: b,f,l,m,p,s,v,z

6) PRAVOPIS

a) ú x ů :   Ú = na začátku slov

                Ů = jinde než na začátku

b) skupiny: MĚKKÉ -  ŽI,ŠI,ČI,ŘI,CI, JI, DI, TI, NI     x   TVRDÉ -  HY,CHY,KY,RY, DY, TY, NY

B) Učivo, se kterým jsme se opakovaně seznámili, ale potřebuje ještě PROCVIČOVAT

1) ABECEDA – bezpečná znalost řady       

                    - řadit  slova podle abecedy – podle prvního písmene, podle druhého písmene

                      (= se stejným počátečním)

                    - seřazovat  ČÍSLOVÁNÍM   i   PŘEPISEM do seznamu podle abecedy

2) SLOVESA = slova, která VYJADŘUJÍ   DĚJ   =  Co někdo dělá ?

                   - rozpoznávat v textu + dávat příklady ( i v různých časech i osobách )

3) PODSTATNÁ   JMÉNA =  NÁZVY osob, zvířat a věcí  =  ukazujeme na ně TEN, TA, TO

            - rozpoznávat v textu + dávat příklady

            - třídit na OSOBY, ZVÍŘATA, VĚCI

4) SLABIKOTVORNÁ   SOUHLÁSKA   = R nebo L, které v některých slabikách NAHRAZUJE  SAMOHLÁSKU

         Např.:  vL – ci,  vR – čí,  u – pa – dL , kRk    x    ALE  NE:  vlAk,   brE – čí.  krOk

5) PRAVOPIS    a) PÍSMENO  Ě  a skupiny s ním:

                             DĚ, TĚ, NĚ   +  BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

                          b) PÁROVÉ SOUHLÁSKY =  SPODOBA  ZNĚLOSTI

         =  hlásky, které jinak vyslovujeme a jinak píšeme – UVNITŘ  SLOV   i   na konci slov

        PÁRY:  B-P,  V-F,  H-CH,  Z-S,  Ž-Š,  D-T,  Ď-Ť,  G-K

        - pravopis ODŮVODNÍME jiným tvarem slova nebo příbuzným slovem TAK,

           aby se souhláska opřela o SAMOHLÁSKU

         Např.:  tuŽka – hodně tuŽEk,  lehký - leHOUčký  ,  dvě labuTĚ   

              x   ALE NEPOMŮŽE:   dvě vlaštoVKy  - chybí samohláska

2) PRACOVNÍ  LISTY   - budu Vám posílat ty, které dostanou děti, co se učí ve škole

           Vypracované je prosím postupně UKLÁDEJTE k pozdějšímu odevzdání.

3) DENÍK = dotáhnout do konce:

      bylo by skvělé, kdyby úroveň stoupala – hlavní je OBSAH, ale i pravopis a VZHLED je důležitý

      KONEC stanovuji na sobotu 20.6 = letní slunovrat  ( pak už jedině dobrovolně)                 

4) DENNÍ ČETBA KNIHY

·         ať je čtení NAHLAS raději pomalé, ale PLYNULÉ  a co nejvíc bezchybné

·         čtení  POTICHU  lze trénovat  + diskuse o obsahu.

·         Čtenářské karta -  pokud možno na starost dítěti

·         Čtenářský list č.3 –  prosím zaslat do 10. června na e-mail 

5) DIKTÁTY SLOV I VĚT  -  prosím alespoň 2x týdně

     - zařadit všechny pravopisné jevy 2.ročníku :

            a)  psaní U   X   Ú   X   Ů

            b)  skupiny:  ŽI,ŠI,ČI,ŘI,CI,JI,  DI, TI, NI     x     HY,CHY,KY,RY,  DY, TY,  NY

            c)  skupiny  DĚ,  TĚ,  NĚ   a   BĚ,  PĚ,  VĚ,  MĚ

            d)  PÁROVÉ SOUHLÁSKY =  SPODOBA  ZNĚLOSTI :  B-P,  V-F,  H-CH,  Z-S,  Ž-Š,  D-T,  Ď-Ť,  G-K 

            e)  DÉLKA SAMOHLÁSEK =  čárky nad dlouhými  

               (Materiály k diktátům  lze brát z online cvičení :)

6) PROCVIČOVÁNÍ  ČJ  NA INTERNETU

     Adresy například:    (Objevili jste další ? Lepší ? Podělte se prosím.)

Matematika

1) PRACOVNÍ SEŠIT –  3.DÍL M-PS: dokončíme, co se ještě dá udělat doma =  VYBRANÁ  CVIČENÍ

     Prosím o vypracování zadání přesně.  Zbývající uděláme ve 3. třídě.  Práce teď vychází na 3 až 4 týdny.

   ROZPIS cvičení :    (týdny jsou pouze  ORIENTAČNĚ navržené)  

       1.týden  – cvičení 85 /  2 – zde prosím v rámci procvičení a pochopení NÁSOBILKY pokračovat na

                      ČTVEREČKOVANÝCH  papírech, dokud to bude přínosné (i v dalších týdnech)

                       cvičení  85 / 4

                       3 cvičení  86/ 1, 4, 5

                       3 cvičení   91 / 1, 2, 4  (cvičení 4 -  pozor na zadání = 2 po sobě jdoucí čísla ( 2-3 nebo 8-9 ))

                       cvičení   94 / 3

       2.týden -  2 cvičení  95 / 2, 4    

                       3 cvičení 113 / 1, 2, 5                       

                       3 cvičení 114 / 2, 3, 4 (cvičení 3 je jen násobilka č. 9)

                       4 cvičení 115 / 1. 2. 3. 4 = celá

       3.týden –  cvičení   116 / 3

                       5 cvičení 117 /1, 2, 3, 4, 5  = celá                      

                       3  cvičení  118/ 3, 4, 5        

       4.týden  – 3 cvičení  119/ 2, 3, 4

                       2 cvičení 120 / 1, 2 (cvičení 1 má pro každé mezikruží stálý RYTMUS =červená-modrá–zelená-žlutá)

     + dokončit  TABULKU NÁSOBKŮ  na BÍLÉ straně vpravo od strany 106 (do konce května)

  2) RÝSOVÁNÍ  = na nelinkované (prázdné) papíry nadále rýsovat ořezanou TVRDOU TUŽKOU = Č. 3

                             podle pravítka  každý týden něco:

      a)  TENKÉ,  ROVNÉ ČÁRY různými směry.   Ať jsou CO NEJDELŠÍ, anebo naopak ty NEJKRATŠÍ, 

           a bez chyb.

      b)  rýsovat z rovných čar různé OBRÁZKY - i složité,  snažit se nepřetahovat v rozích

      c)  rýsování  ÚSEČKY = rovné čáry, s vyznačeným  ZAČÁTKEM  a  KONCEM

      d) MĚŘENÍ  ÚSEČEK  pravítkem v CENTIMETRECH, eventuelně  v milimetrech

           + libovolný  ZÁPIS  délky                                          

 3) VŠELIJAKÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100 – ještě zlepšovat

      - se  STOVKOVOU  TABULKU  -  po desítkách skákat dolů a nahoru,  po jednotkách – vpravo a vlevo

      - také zpaměti – příklady, které by zpaměti měly jít dobře      

      - ÚSTNĚ   i  PÍSEMNĚ

 4) NÁSOBILKA – hledat  PODLE TABULKY  NÁSOBENÍ 

                           - nebránit zpaměti  - především  příklady z násobilek čísel 1, 2, 3, 4, 5, 10                                   

                           - ÚSTNĚ   i  PÍSEMNĚ

5) HODINY – završit dvouměsíční snahu

                    - Co už dítě umí ? Co ještě může zkusit ? Naučit se ?

              (digitální  -  ráno (dopoledne)  x  (odpoledne), večer = cyklus 24 hodin  ANEBO  2x 12 hodin

                s ručičkami –  za 5 minut půl …, tři minuty po tři čtvrtě na …)

6) PRACOVNÍ LISTY Z M - budu Vám posílat ty, které případně dostanou děti, co se učí ve škole

           Prosím UKLÁDEJTE  je  k  odevzdání.

7) PROCVIČOVÁNÍ  M  NA INTERNETU

    Adresy například:   (Objevili jste další ?  Lepší ? Podělte se prosím.)

Výchovné předměty

HV  + VV + PČ + TV   - nechávám na Vás,  jaké aktivity z daných oblastí zvolíte a zařadíte

                                   vy víte nejlépe, co se osvědčilo

Držím palce, ať to všechno vytrvale jde co nejlépe !

Kdykoliv se na cokoliv  ptejte.       

Srdečně Vás i Vaše dítě zdraví třídní učitel Kamil Šisler

PRVOUKA

zadání úkolů od pana učitele Mgr. Miloslava NAJMANA - najman.m@volny.cz, tel.: 732 882 296

25. - 31. 5. 2020

 • učebnice str. 61 - 62, přečíst, prohlédnout obrázky
 • pracovní sešit, str. 67 - 68, vypracovat všechna cvičení na těchto stranách
 • prosím zaslat do 31. května 2020
 • změna výuky on line!
 • pondělí, středa, oba dny od 16:00 - 16:45

18. - 24. 5. 2020

 • učebnice str. 59 - 60, přečíst, prohlédnout obrázky
 • pracovní sešit, str. 65 - 66, vypracovat všechna cvičení na těchto stranách
 • prosím zaslat do 25. května 2020
 • změna výuky on line!
 • tento týden úterý a čtvrtek od 9:00

11. - 17. 5. 2020

 • učebnice str. 58, přečíst, prohlédnout obrázky
 • pracovní sešit, str. 63-64, vypracovat všechna cvičení na této straně
 • prosím zaslat do 18. května 2020

4. - 10. 5. 2020

 • učebnice str. 57, přečíst, prohlédnout obrázky
 • pracovní sešit, str. 62, vypracovat všechna cvičení na této straně
 • prosím vypracovat do 11. května 2020

27. 4. - 3. 5. 2020

 • učebnice str. 56, přečíst, prohlédnout obrázky
 • pracovní sešit, str. 60 - 61, vypracovat všechna cvičení na těchto stranách
 • prosím vypracovat do 4. května 2020

20. - 26. 4. 2020

 • učebnice str. 53 – 55, přečíst, prohlédnout obrázky
 • pracovní sešit, str. 57 – 58, vypracovat všechna cvičení na těchto stranách
 • prosím vypracovat do 27. dubna 2020
 • vážení rodiče, 20. a 22. dubna od 9:00 – 10:00 proběhne výuka prvouky on line
 • kdo by měl zájem, připojí se a já s dětmi proberu výše zadanou učební látku, v tomto případě již nebude potřeba s dětmi zpracovat výše uvedené učivo a posílat naskenované stránky
 • postup připojení je velmi jednoduchý, je na webových stránkách školy pod názvem Online výuka
 • požadavky na vybavení jsou: PC nebo notebook (popřípadě vhodný telefon), mikrofon se sluchátky k PC, u notebooku jsou jeho součástí)

13. - 19. 4. 2020

 • … a vracíme se o pár stran zpět, kde na nás čeká téma Velikonoce
 • učebnice str. 45, přečíst, prohlédnout obrázky
 • pracovní sešit, str. 48, vypracovat všechna cvičení na této stránce
 • kdo bude chtít, může namalovat kraslici, nebo udělat jiný výtvor, který se váže k Velikonocím
 • prosím vypracovat do 20. dubna 2020

6. - 12. 4. 2020

 • učebnice str. 52, přečíst, prohlédnout obrázky
 • pracovní sešit, str. 55 – 56, vypracovat všechna cvičení na těchto stranách
 • poprosil bych všechny rodiče o zaslání strany 56 (stranu naskenovat nebo nafotit a poslat na mail či na číslo 732882296), na které je celkové zopakování vědomostí o jaru, tato strana bude oznámkována, žáci by měli tuto stranu vypracovat bez pomoci rodičů, pouze na základě probraného učiva s využitím učebnice a pracovního sešitu
 • prosím zaslat do 13. dubna 2020
 • kdo  by měl zájem, zde předkládám odkazy na videa:

30. 3. - 5. 4. 2020

 • učebnice str. 50 – 51, přečíst, prohlédnout obrázky
 • pracovní sešit, str. 53 – 54, vypracovat všechna cvičení na těchto stranách
 • dobrovolný, dlouhodobý úkol - zasadit do kelímku či květináčku semínko nějaké rostlinky, starat se o ni, pozorovat a nafotit mobilem její postupný vývoj
 • úkoly vypracovat do 6. dubna 2020
 • pokud by vás to příliš neobtěžovalo, můžete čas od času poslat naskenované či vyfocené stránky úkolů na e-mail: najman.m@volny.cz

23. - 29. 3. 2020

 • učebnice str. 48 – 49, přečíst, prohlédnout obrázky
 • pracovní sešit, str. 51 – 52, vypracovat všechna cvičení na těchto stranách
 • naučit se názvy jarních květin a poznat je na obrázku
 • vypracovat do 30. března 2020

16. - 22. 3. 2020

 • učebnice str. 46 – 47, přečíst, prohlédnout obrázek
 • pracovní sešit, str. 49 – 50, vypracovat všechna cvičení na těchto stranách
 • vypracovat do 22. března 2020

Milá druhačko, milý druháku,

posílám ti seznam práce, kterou máš konat dalších 5 týdnů – tedy až do doby, kdy bychom se měli nějak setkat zpátky ve škole.

ÚKOLY PRO TEBE

1) SVŮJ VLASTNÍ DENÍK = již dobře víš, jak má Deník vypadat. Pokračuj v něm tedy DENNĚ pilně dál a stále ho vylepšuj. Piš co nejvíc hezky a čitelně a hlavně  ZAJÍMAVĚ, ať máš hezkou památku a ať se máš čím pochlubit, až se zase uvidíme.

2) DENNĚ ČTI KNIHY

·         zlepši se JEŠTĚ VÍCE ve čtení nahlas

·         můžeš zkoušet číst i potichu – Budeš pak vědět, o čem to bylo?  Rodiče  se zeptají.

·         zapisuj do čtenářské karty i to, co čteš nebo jak čteš

·         pošlu ještě další  Čtenářský list č.3 

3) DIKTÁTY = popros někoho o pomoc a trénujte diktáty SLOV a VĚT tentokrát hlavně na:

                               skupiny  DĚ,  TĚ,  NĚ   a   BĚ,  PĚ,  VĚ,  MĚ

4) ABECEDA – už znáš  ZPAMĚTI celou , také od kteréhokoliv písmene DÁL, že ?

        -  nyní se uč ŘADIT  SLOVA podle abecedy:

             nejprve slova s různými prvními písmeny

        -  když už to budeš umět, zkoušej řadit slova se stejným prvním písmenem = podle druhého písmene    

5) PROCVIČUJ TAKÉ NA INTERNETU

Adresy například:

https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-2-trida

https://www.gramar.in/cs/#2

https://www.mojecestina.cz/article/2013080801-opakujeme-o-prazdninach-2-trida

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida

https://www.mojecestina.cz/mekke-a-tvrde-souhlasky

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk/1149-2-rocnik?scroll=20

https://www.mojecestina.cz/article/2013092801-hlaskova-stavba

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

6) PRACOVNÍ  LISTY , které ti budu posílat, postupně vypracuj a UKLÁDEJ 

MATEMATIKA

1) PRACOVNÍ SEŠIT –  3. DÍL: Pokračujeme na dalších stranách. Dělej jen mnou VYBRANÁ  CVIČENÍ.

                                        OSTATNÍ  CVIČENÍ  NEDĚLEJ. Bílé strany také nedělej, pokud o nich nepíšu.

                                        Vychází ti většinou 2 cvičení na pracovní den, někdy 3.

       1.týden= 20.-24.4.    – strana 98/cvičení 1, 2, 3, 4 (celá strana)

                                          strana 99/cvičení 2, 3, 4 (NE cvičení 1)

                                          strana 100/cvičení 1, 2, 3 (NE cvičení 4)        

       2.týden= 27.-30.4.   -  strana 101/cvičení 1 a 4 (NE cvičení 2 a 3)

                                         strana 102/cvičení 1, 2, 4 (NE cvičení 3)

                                         strana 103/cvičení 1 + alespoň 3 sloupečky z BÍLÉ tabulky hned VLEVO = a), b), c)

                                         strana 103/ dále cvičení 2, 3, 5 (NE cvičení 4)

       3.týden= 4.-7.5.       – strana 104/cvičení 1, 2, 3, 5 (NE cvičení 4)

                                         strana 105/cvičení 3 a 4 (NE cvičení 1 a 2)

                                         strana 106/cvičení 1, 2, 3 (NE cvičení 4)

                                         + průběžně po částech ve volných chvílích jen TABULKU  NÁSOBKŮ na BÍLÉ straně

                                         vpravo od 106 uprostřed - čas na ni máš až do konce května

       4.týden= 11.-15.5.     – strana 107/cvičení 1, 2, 4 (NE cvičení 3)

                                         strana 108/cvičení 1 a 4 (NE cvičení 2 a 3)

                                         strana 109/cvičení 1, 2, 3, 4 (celá strana)

       5.týden= 18.-22.5.    – strana 110/cvičení 2, 3, 4, 5, 6 (NE cvičení 1)

                                          strana 111/cvičení 2 a 3 (NE cvičení 1)

                                          strana 112/cvičení 1, 2, 3, 4 (NE cvičení 5)                              

2) HODINY – digitální  x  s ručičkami – už snad docela umíš, že?

    Popros dospělého, aby se tě v různých časech během dnů ptal, kolik je hodin.

    Snaž se odpovídat vždy všemi možnými způsoby.

     též na: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3584

                 http://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-24/

 

3)VEŠKERÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100 –procvičovat, zlepšovat

    Používej také  STOVKOVOU  TABULKU. Po desítkách skákej dolů a nahoru.

    (Po jednotkách – vpravo a vlevo.)

    STOVKOVOU  TABULKU najdeš  též v M-PS na BÍLÉ straně před str. 107

    Trénuj ústně, občas i písemně.

 4) NÁSOBILKA – hledat PODLE TABULKY NÁSOBENÍ  -  NEMUSÍŠ  NIC umět zpaměti

                                          - především ve čtverci do 6x6

                                          - a také příklady z násobilek čísel 1, 2, 3, 4, 5, 10                                   

     Trénuj ústně, občas i písemně.

5) RÝSUJ ČÁRY = na nelinkované  (prázdné,čisté) papíry rýsuj tvrdou ořezanou tužkou

                             podle pravítka:

      a) TENKÉ,  ROVNÉ ČÁRY různými směry.   Ať jsou co nejdelší a bez chyb.

      b) Jindy zase rýsuj z rovných čar různé obrázky.

      c)  Jindy RÝSUJ TAKÉ ÚSEČKY = rovné čáry, na kterých označíš  ZAČÁTEK  a  KONEC

           Úsečky MĚŘ pravítkem v centimetrech ( dokážeš i v milimetrech ?)

           Zapisuj jejich délku.

6) PROCVIČUJ TÉŽ NA INTERNETU

    Adresy například:

https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-2-trida

https://skolakov.eu/matematika-2-trida

https://www.matika.in/cs/#2

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/865-matematika-dle-prof-hejneho

VÝCHOVNÉ PŘEDMĚTY

HV  –   Často doma zpívejte. Nauč se od maminky,od tatínka …. písničku, kterou zná z dětství – potom ji naučíš

            i nás – MOC SE TĚŠÍM

VV  -    Stále občas kresli, maluj nebo třeba z něčeho nalepuj obrázky – přineseš nám je pak všechny ukázat.

PČ   -    Nauč se vyrábět něco složitějšího – pošli mi pak fotku

-      Vař, peč, připravuj dobroty – těším se, co nám předvedeš ve školní kuchyňce

-      Pracuj na zahradě, kolem domu, doma – Co už dokážeš  ???

TV   -    Co nejvíce cvič, sportuj, hraj hry. Pohybem ku zdraví ! – Piš o tom do Deníku     

Nemůžu se dočkat, až se zase uvidíme. To budeme koukat, jak zatím vyrosteš na těle i na duchu !

Srdečně tě zdraví tvůj učitel Kamil Šisler

Milá druhačko, milý druháku,

posílám ti seznam práce, kterou máš konat následující čtyři týdny – tedy až do konce Velikonoc.

ČESKÝ JAZYK

1) SVŮJ VLASTNÍ DENÍK = sežeň prázdný sešit (nebo blok, zápisník) a ode dneška do něj zapisuj každý den DATUM a 3 až několik VĚT o tom, co jsi zažil(a) nebo, co ses dozvěděl(a), jednoduše, co se dělo, co je nového a podobně

2) DENNĚ ČTI KNIHY

 • zlepši se ve čtení nahlas
 • sama (sám) zapisuj časy do čtenářské karty
 • čekají tě Čtenářské listy o přečtených knihách 

3) DIKTÁTY = popros někoho o pomoc a trénujte diktáty SLOV a VĚT na H, CH, K, R, D, T, N   a Ž, Š, Č, Ř, C, J, Ď, Ť, Ň

4) ABECEDA – podle listu se nauč ZPAMĚTI  CELOU

                     + od kteréhokoliv písmene NAHORU (E, F, G, H…...K, L, M, N…...R, S, T, Ť…..)

5) PROCVIČUJ TAKÉ NA INTERNETU

Adresy například: skolakov.eu   

https://www.mojecestina.cz/mekke-a-tvrde-souhlasky

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk/1149-2-rocnik?scroll=20

a mnoho dalších

MATEMATIKA

1) PRACOVNÍ SEŠIT – nový 3. DÍL: Vybral jsem stránky, které bys mohl(a) zvládnout CELÉ. Snaž se, popřípadě požádej o pomoc spolužáka nebo dospělého. Úkoly na jiných stranách NEDĚLEJ.

Po návratu do školy si pak strany společně projdeme.

 • 1. týden – strany 87 + 88
 • 2. týden – strana 89 + 90 + bílá strana hned za ní
 • 3. týden – strany 92 + 93
 • 4. týden – strany 96 + 97

2)HODINY – digitální x s ručičkami

Trénuj (třeba se starým budíkem) hlavně čtvrt, půl, tři čtvrtě,

ale také 13:10, 17:50, 21:40 atd.

též na: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3584

a pod.

3) SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100 – procvičovat, zlepšovat

NÁSOBILKA – hledat PODLE TABULKY NÁSOBENÍ – rozešlu ji rodičům v e-mailu

- především do 6x6

http://www.bomerova.cz/tabulka-nasobku

Trénuj ústně, občas i písemně, také na internetu.

www.skolakov.eu 

www.matika.in 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

4) Procvičuj úlohy z Hejného matematiky též na internetu:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/865-matematika-dle-prof-hejneho

VÝCHOVNÉ PŘEDMĚTY

 • Zpívej – trénuj písničku SÓLO (soutěž).
 • Kresli nebo maluj obrázky – přineseš nám je pak ukázat.
 • Cokoliv vyráběj – pozor na bezpečnost, nech si poradit.
 • Nezapomeň také cvičit, sportovat – jak jen to půjde.

Držím ti palce, ať se ti vše daří.  Hlavně buď ZDRÁV(A) !

                                                                              Zdraví tě tvůj učitel Kamil Šisler


Kontakt

ZŠ, Sobotka, okres Jičín
Jičínská 136, 507 43 Sobotka
493 571 539, 493 599 140
710 01 379
DIČ nejsme plátci DPH

Oblíbené odkazy